AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

Pozvánka na vzdělávací seminář "Efektivní komunikace aneb jak se domluvit"

pozvanka vzdelavaci kurz efektivn komunikace

Tisk
PDF

MAP - Budování znalostních kapacit aneb Vzdělávací seminář "Jak stanovovat hranice dětem i rodičům"

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno, pracovištěm Hodonín uspořádal v pondělí 6. března 2017 vzdělávací seminář:

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

wp 20170306 009

Seminář byl realizován prostřednictvím projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706.

Lektor Mgr. Karel Opravil, který provázel účastníky všemi tématy, je znám především barvitým vyprávěním příkladů z praxe.

Obsah semináře byl zaměřen na tato témata:

1. Chování dětí z hlediska vývojové psychologie - charakteristické chování a jednání dětí v jednotlivých věkových skupinách s ohledem na vývojovou psychologii.

2. Rizika nejednotného působení matky a otce.

3. Proč děti potřebují hranice a jak je nastavovat.

4. Co musí rodiče slyšet v MŠ a ZŠ, aby všichni táhli za jeden provaz.

5. Vedení rozhovoru s rodiči, kteří si MŠ pletou s "úschovnou zavazadel."

Doufáme, že se účastníkům seminář líbil a že se nám podaří i dalšími vzdělávacími semináři v rámci projektu MAP vzbudit takový zájem, jako byl v tomto případě.

wp 20170306 001

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Máme schválený Strategický rámec

wp 20170126 005

Řídící výbor MAP schválil ve čtvrtek 26. 1. 2017 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území ORP Hodonín. Strategický rámec je jednou ze 4 částí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

wp 20170126 009

Dokument jsme museli stihnout schválit před ukončením příjmu žádostí ve Výzvě č. 47 zaměřené na infrastrukturu základních škol (IROP) - 14.2.2017 tak, aby školy v našem ORP, které si chtějí ve výzvě žádat o dotaci, splnili soulad se strategickou částí MAP = Strategickým rámcem.

Schválený a podepsaný Strategický rámec byl zaslán na Regionální stálou konferenci a budou o něm informovány také Řídící orgány Operačních programů IROP a OP VVV.

Všem členům Řídícího výboru a pracovních skupin děkujeme za spolupráci, díky níž jsme mohli Strategický rámec vytvořit a úspěšně odevzdat.

KE STAŽENÍ

Strategický rámec podepsaný předsedou Řídícího výboru

PDF verze Strategického rámce

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

3. Řídící výbor schválil priority a cíle vzdělávání

V hojném počtu se sešel Řídící výbor MAP, aby schválil priority a cíle vzdělávání v ORP Hodonín, které bude obsahovat Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání.

p1330747

Ve čtvrtek 15.12.2016 svolal Realilzační tým MAP 3. setkání Řídícího výboru MAP. Na pořadu bylo jednak schválení změn členů Řídícího výboru, ale hlavně priority a cíle vzdělávání.

p1330755

Hned v úvodu se ujal slova předseda Řídícího výboru - místostarosta města Hodonín - Mgr. Ladislav Ambrozek, který celé setkání provázel. Přivítal všechny přítomné i se slovy chvály na dochvilnost a poctivost v účasti na setkání. Následovalo schvalování změn členů Řídícího výboru. Konkrétně byla jako zástupkyně realizátora MAP - MAS Dolní Moravy - jmenována Ing. Blanka Přidalová místo původně jmenovaného předsedy MAS Ing. Josefa Smetany. Tímto krokem však z řad členů zmizel zástupce realizačního týmu - vedoucí projektu, kterým se stala Ing. Petra Křivánková.

Poté jsme přistoupili k samotným prioritám a cílům. Předseda Řídícího výboru zahájil diskusi nad jednotlivými prioritami a vyzval přítomné k vyjádření připomínek. Těch se příliš nesešlo, a tak se priority a cíle schválily jednohlasně v téměř nezměněné podobě, která byla členům původně předložena.

Následoval informativní blok, kdy realizační tým předával aktuální informace ohledně MAPu, šablon i investičních záměrů. Na základě aktuální fáze MAP došlo k návrhům možných aktivit pro školy, které by se v rámci projektu daly realizovat.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Už máme za sebou 3. kolo pracovních skupin

V pondělí 14.11.2016 jsme úspěšně dokončili 3. kolo setkání Pracovních skupin.

wp 20161108 005 wp 20161109 006 img 20161114 141848

 V tomto kole jsme se zaměřili na tvorbu priorit v daných tématech, které vycházely z vytvořených SWOT analýz pro jednotlivé oblasti. Na priority jsou navázány cíle, které budou konkrétními kroky stanovené priority naplňovat. Realizační tým MAP se dále zaměří na přiřazení indikátorů k jednotlivým cílům tak, abychom věděli, co u jednotlivých cílů měříme.

Všem zúčastněným členům Pracovních skupin děkujeme za jejich čas a pomoc při tvorbě priorit.

logolink msmt vvv hor barva cz

 

Tisk
PDF

Pozvánka na setkání pracovní skupiny MAP č. 3

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si dovoluje pozvat všechny zájemce polytechnické vzdělávání a svět práce na 3. zasedání Pracovní skupiny č. 3, která se bude konat ve středu 9.11.2016 ve 14 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Zaměření pracovní skupiny č.3:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
 • Kariérové poradenství v základních školách

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na setkání pracovní skupiny MAP č. 2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si dovoluje pozvat všechny zájemce o češtinu, matematiku a kulturu na 3. zasedání Pracovní skupiny č. 2, která se bude konat v pondělí 14.11.2016 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Zaměření pracovní skupiny č.2:

 • Čtenářská (jazyková) a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  + průřezová témata:
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na setkání Pracovní skupiny MAP č. 1

8. listopadu 2016

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 3. zasedání Pracovní skupiny č. 1, která se bude konat v úterý 8.11.2016 ve 14 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Obsahem budou tato témata:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na 2. zasedání Řídícího výboru MAP

31. října 2016

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. zasedání Řídícího výboru MAP, které se uskuteční v pondělí 31. 10. 2016 ve 14 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra (přízemí), Masarykovo náměstí 27, Hodonín.

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na Doplňkovou pracovní skupinu č. 2

17. října 2016

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na Doplňkovou pracovní skupinu č. 2, která se bude konat v pondělí 17.10.2016 ve 14 hod. v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Obsahem budou tato témata:

 • Občanské kompetence
 • Kulturní povědomí a vyjádření žáků

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista