AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

Schůzka Realizačního týmu MAP II

První schůzka realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II se uskutečnila v úterý 20. 6. 2018. Realizace projektu započala již 1. 6. 2018. Na schůzce realizační tým řešil úkoly, které nás čekají v nejbližších měsících. Je to obsazení Řídícího výboru zástupci jednotlivých organizací, obsazení všech sedmi pracovních skupin a uspořádání workshopu na téma rovných příležitostí.

schzka rt1

Tisk
PDF

Závěrečné setkání aktérů projektu MAP

Závěrečné setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín bylo zakončením a zároveň také poděkováním všem zapojeným subjektům, školám a pedagogům v projektu Místní akční plán na území ORP Hodonín. Na setkání byli přítomni také členové Řídícího výboru. Na programu bylo shrnutí výstupů a výsledků celého projektu, Řídící výbor následně schválil Zprávu o průběhu spolupráce a Závěrečnou sebehodnotící zprávu. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný. Ještě jednou díky všem, kdo se na realizaci celého projektu podíleli.

Prezentace

Finální dokument MAP

zaver map3

Další fotky zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupně ZŠ

Schůzka kabinetu 1. stupně základních škol, jež se konala 14. 5. 2018, uzavřela setkávání pedagogů na předmětových kabinetech v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín I (MAP I). Garantka kabinetu Mgr. Kateřina Malíková měla připraveno několik témat k diskuzi. Nejživější debata se vedla na téma učebnic pro první stupeň. Kabinety plní hlavní cíl projektu, kterým je sdílení zkušeností a uvádění nových poznatků do praxe. Předmětové kabinety budou pokračovat na podzim 2018 v navazujícím projektu MAP II.

Předmětové kabinety byly realizovány díky projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

pk prvn stupe z2

Tisk
PDF

Schůzky Předmětových kabinetů

V měsíci březnu a dubnu proběhly další schůzky Předmětových kabinetů. Konkrétně Předmětový kabinet Společné vzdělávání a výchovné poradenství (22. 3.), Matematika a její aplikace (27. 3.), na kabinetu Řízení škol a školských zařízení se sešli ředitelé základních a mateřských škol (3. 4.) a posledním Předmětovým kabinetem byl Dějepis a výchova k občanství (11. 4.). Na schůzce tohoto kabinetu se pedagogové domluvili na uspořádání soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ke 100. výročí vzniku Československa. Žáci budou řešit úkoly vztahující se k tomuto období v terénu, stanovišti jim bude například Galerie města Hodonín nebo Městské muzeum Hodonín. Místní akční skupina Dolní Morava bude organizátorem akce v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II.

pk dejepis

Tisk
PDF

Seminář "Prevence vyhoření"

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hodonín byl dne 19. března 2018 uspořádán ve spolupráci se Střediskem služeb školám Hodonín seminář pro pedagogické pracovníky na téma "Prevence vyhoření". Seminář vedl pedagogy velmi žádaný a uznávaný lektor pan Mgr. Karel Opravil. Syndrom vyhoření je v učitelské profexi velmi častým jevem a proto také na žádost pedagogů byl zařazen do plánovaných aktivit projektu. Cílem bylo, aby se učitelé zamysleli nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučili hledat rezervy, obnovovat a udržet si životní energii například pomocí relaxačních technik. Účastníci kurzu získali základní informace o syndromu vyhoření, jak rozpoznat příznaky, nebo jak rozpoznávat jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Seznámili se s rizikovými faktory syndromu vyhoření v osobním životě i v pedagogické práci a naučili se jim předcházet. V praktické části se učili také zásadám duševní hygieny a jak zvyšovat odolnost vůči stresu. Díky nácviku technik zvládání stresu mohou tyto techniky uplatňovat ve svém profesním i soukromém životě.

Seminář byl financován z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

vyhoreni1

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Kabinet Jazyka a jazykové komunikace

Na předmětovém kabinetu Jazyku a jazykové komunikace, který se konal 5. 3. 2018 se sešli učitelé českého jazyka a výuky cizích jazyků. Jejich velkým přáním je společné setkání všech učitelů jazyků na území MAPu, kde by mohli sdílet své zkušenosti. Tuto aktivitu chtějí také podpořit tvorbou dotazníku, ve kterém vyhodnotí například kvalitu učebních materiálů a pomůcek. Rádi by také sdíleli své zkušenosti prostřednictvím webu nebo facebooku MAPu prostřednictvím diskuzního fóra.

jazykov komunikace

 

Tisk
PDF

Kabinet Přírodovědných předmětů

Na dalším setkání dne 28. 2. 2018 se sešel kabinet přírodovědných předmětů, sestávající z pedagogů fyziky, chemie, přírodovědy a zeměpisu. Společným tématem bylo sdílení kvalitních učebních materiálů, účast na soutěžích a olympiádách a jejich kvalita. Požadavky pedagogů směřovaly na sestavení seznamu učitelů škol našeho území, kteří vyučují přírodovědné předměty a tvorba dotazníku pro tyto učitele, jehož cílem by bylo zjistit jaké učební pomůcky používají, kterých soutěží se zúčastňují a jak tyto akce hodnotí. Do budoucna by se chtěli pedagogové scházet ve větším počtu a sdílet svoje poznatky z praxe.

pk prodovdn pedmty

 

Tisk
PDF

Kabinet Předškolního vzdělávání

Kabinet učitelů mateřských škol se sešel ve středu 28. 2. 2018. Magistra Cmolová jako garantka tohoto kabinetu svým kolegyním přednesla zkušenosti jejich školky s Českou školní inspekcí a poradila, jak se na inspekci co nejlépe připravit a na co si dát pozor. Dále představila pilotní projekt, který MŠ Rohatec realizuje ve spolupráci s univerzitou v Olomouci. Jedná se o projekt "Druhý krok", jehož cílem je naučit děti rozpoznávat emoce a pracovat s nimi. 

Fotky z kabinetu najdete zde

pk pedkoln vzd.1

 

Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupeň základního vzdělávání

Učitelé prvního stupně základních škol se sešli 27. 2. 2018 na předmětovém kabinetu, aby společně prodiskutovali náměty, které mají zlepšit jejich informovanost. Jejich společným požadavkem je pořádání více setkání ke sdílení zkušeností z praxe, požadavek na diskuzní fórum na webu MAPu, kde by mohli například hodnotit a případně doporučit konkrétní školení a lektory v rámci DVPP, nebo doporučit nové učebnice a učební pomůcky, protože zdaleka ne každá nová učebnice je kvalitním výukovým materiálem.

pk prvn stupe z

pk prvn stupe z1

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Zájmového vzdělávání

Ke sdílení zkušeností s fungováním družin a školních klubů se sešly 22. 2. 2018 na Středisku služeb školám vychovatelé školních družin. Živě spolu debatovali na témata zájmového vzdělávání v družinách, které bývá narušováno odchody žáků v průběhu zájmových činností. Je potřeba sjednotit metodiku vedení školních družin a více komunikovat s rodiči, kteří chápou školní družinu spíše jako "hlídání" dětí. Vychovatelé mají zájem o setkávání formou diskuzních fór a seminářů a o sdílení metodik, činností a výtvarných prací v družinách na webu MAPu.

zjmov vzdlvn

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista