Tisk
PDF

Vyhlášní výzvy č. 5 IROP - Sociální infrastruktura

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 21.11. 2018 Výzvu č. 5 Sociální infrastruktura k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na tuto výzvu byla alokována částka 7 000 000 Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury sociálních služeb, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21. 11. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 11. 2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2019, 14:00 hod.

Text výzvy č. 5 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Pozvánka na seminář IROP - Sociální infrastruktura

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista