Tisk
PDF

Pozvánka na Cyklovýlet

pozvnka cyklovlet 2018 final-page-001-1

Tisk
PDF

Seminář "Prevence vyhoření"

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hodonín byl dne 19. března 2018 uspořádán ve spolupráci se Střediskem služeb školám Hodonín seminář pro pedagogické pracovníky na téma "Prevence vyhoření". Seminář vedl pedagogy velmi žádaný a uznávaný lektor pan Mgr. Karel Opravil. Syndrom vyhoření je v učitelské profexi velmi častým jevem a proto také na žádost pedagogů byl zařazen do plánovaných aktivit projektu. Cílem bylo, aby se učitelé zamysleli nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučili hledat rezervy, obnovovat a udržet si životní energii například pomocí relaxačních technik. Účastníci kurzu získali základní informace o syndromu vyhoření, jak rozpoznat příznaky, nebo jak rozpoznávat jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Seznámili se s rizikovými faktory syndromu vyhoření v osobním životě i v pedagogické práci a naučili se jim předcházet. V praktické části se učili také zásadám duševní hygieny a jak zvyšovat odolnost vůči stresu. Díky nácviku technik zvládání stresu mohou tyto techniky uplatňovat ve svém profesním i soukromém životě.

Seminář byl financován z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

vyhoreni1

Fotogalerie zde

 

 

Tisk
PDF

Valná hromada MAS v Prušánkách

Členové Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. se sešli ve čtvrtek 8. 3. 2018 v Kulturním domě v Prušánkách na 19. zasedání Valné hromady. 22 přítomných členů spolku vzalo na vědomí Zprávu o činnosti MAS za poslední období a Zprávu o realizaci SCLLD, včetně probíhajících a připravovaných výzvách z PRV, OPZ a IROP. Členové MAS následně schválili druhou verzi Interních postupů pro administraci výzev z IROP a pověřili členy Výboru MAS schválením finální verze Interních postupů. V dalším bodu programu byly schváleny jednotlivé "fiche" s jejich finanční alokací vyhlašované z Programu rozvoje venkova a dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost na Prorodinná opatření a Sociální podnikání. Valná hromada zároveň pověřila Výbor MAS ke schválení finálních verzí těchto výzev. Valná hromada dále schválila návrh na změnu Strategie CLLD, konkrétně rozšíření programového rámce SCLLD o Operační program Životní prostředí. Na závěr programu byly členové MAS informováni o dalších projektech, na kterých MAS pracuje. Jedná se o probíhající projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín a jeho návazný projekt, projekt Klimagreen, projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava I. a jeho navazující projekt. Ing. Přidalová informovala členy o podání žádosti do Programu Interreg V-A, projekt Dva regiony – jedna tvář. Koordinátor Turistické asociace Slovácko Zdeněk Šmýd seznámil členy s probíhajícími aktivitami a činností TAS, jehož je Místní akční skupina Dolní Morava zakládajícím členem.

vh prusanky6

Další fotky zde

 

Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z finanční alokace 1,3 milionu korun budou podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Další informace a přílohy najdete v sekci Dotace - Výzvy online, záložka OPZ.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

 

Tisk
PDF

Projekty vybrané v 1. výzvě PRV v MAS Dolní Morava

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dnešním dnem zveřejňuje seznam vybraných projektových žádostí pro 1. vyhlášenou výzvu PRV (Programu rozvoje venkova). V rámci ukončené 1. výzvy PRV budou podpořeny projekty týkající se nákupu techniky a technologií do vinařství, vinohradnictví, pivovarnictví, kavárenství či pohostinství.

V nejbližším období budou vypsány další výzvy pro zemědělce a podnikatele. I nadále proto sledujte naše webové stránky či FCB profil.


SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

 Logotyp PRV

 

 

Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné hromady 8. 3. 2018

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. si Vás dovoluje pozvat na 19. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 v 17 hodin v Kulturním domě v Prušánkách.

 

Program VH:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období

3. Zpráva o realizaci SCLLD

4. Schválení Interních postupů MAS

5. Schválení Výzev MAS včetně Kriterií věcného hodnocení

6. Programové rámce OPŽP - návrh na změnu SCLLD

7. Různé (Program Interreg V-A, žádost na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava II, TAS)

8. Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

Tisk
PDF

Kabinet Jazyka a jazykové komunikace

Na předmětovém kabinetu Jazyku a jazykové komunikace se sešli učitelé českého jazyka a výuky cizích jazyků. Jejich velkým přáním je společné setkání všech učitelů jazyků na území MAPu, kde by mohli sdílet své zkušenosti. Tuto aktivitu chtějí také podpořit tvorbou dotazníku, ve kterém vyhodnotí například kvalitu učebních materiálů a pomůcek. Rádi by také sdíleli své zkušenosti prostřednictvím webu nebo facebooku MAPu prostřednictvím diskuzního fóra.

jazykov komunikace

Tisk
PDF

Kabinet přírodovědných předmětů

Na dalším setkání se sešel kabinet přírodovědných předmětů, sestávající z pedagogů fyziky, chemie, přírodovědy a zeměpisu. Společným tématem bylo sdílení kvalitních učebních materiálů, účast na soutěžích a olympiádách a jejich kvalita. Požadavky pedagogů směřovaly na sestavení seznamu učitelů škol našeho území, kteří vyučují přírodovědné předměty a tvorba dotazníku pro tyto učitele, jehož cílem by bylo zjistit jaké učební pomůcky používají, kterých soutěží se zúčastňují a jak tyto akce hodnotí. Do budoucna by se chtěli pedagogové scházet ve větším počtu a sdílet svoje poznatky z praxe.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

pk prodovdn pedmty

Tisk
PDF

Přeshraniční spolupráce s OOCR Rezort Piešťany

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. navázala novou přeshraniční spolupráci s oblastní organizací cestovního ruchu "OOCR Rezort Piešťany". Region Slovácka, stejně jako Trnavský kraj, mají své historické, kulturní a přírodní bohatství, kterými jsou místní tradice, folklor, kroje, lázeňství, vinice, lužní lesy, či řeka Morava. Propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel je významným motivem k vzájemné výměně zkušeností. Cílem spolupráce je přiblížit místní zvyklosti, tradice a památky široké veřejnosti, zejména návštěvníkům obou regionů.

Fotky jsou zde

piestany2

 

Tisk
PDF

Kabinet Předškolního vzdělávání

Kabinet učitelů mateřských škol se sešel ve středu 28. 2. 2018. Magistra Cmolová jako garantka tohoto kabinetu svým kolegyním přednesla zkušenosti jejich školky s Českou školní inspekcí a poradila, jak se na inspekci co nejlépe připravit a na co si dát pozor. Dále představila pilotní projekt, který MŠ Rohatec realizuje ve spolupráci s univerzitou v Olomouci. Jedná se o projekt "Druhý krok", jehož cílem je naučit děti rozpoznávat emoce a pracovat s nimi.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotky z kabinetu najdete zde

pk pedkoln vzd.1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista