Tisk
PDF

Dolní Morava a dotace pro obce, NNO a podnikatele?

Ano. Tato možnost je reálná i pro naši MAS Dolní Morava. Jak už jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, čeká v tomto roce naši místní akční skupinu zpracování nového strategického plánu rozvoje pro všech 21 obcí v územní působnosti MAS. Tato strategie bude zcela zásadní pro čerpání dotačních prostředků z velké části schválených operačních programů EU pro období 2014 až 2020. Podnikatelé, obce ale i nezisková sdružení budou moci prostřednictvím MAS získávat na své záměry a projekty finanční prostředky hned z několika operačních programů. Přesné vymezení operačních programů ze kterých bude možné prostřednictvím MAS podporu čerpat, bude známo na podzim tohoto roku.
Přípravu kvalitního strategického plánu chceme dosáhnout zejména provedením informační kampaně a následnou organizací pracovních seminářů. V rámci procesu zpracování tohoto dokumentu tak proběhne v každé obci v územní působnosti MAS pracovní seminář pro občany obcí, zejména zástupce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Na každém semináři bude proveden sběr podnětů, informací a poznatků souvisejících s potřebami nejen obyvatel a samosprávy, ale i soukromých podnikatel působících v příslušné obci. Semináře se uskuteční v podzimních měsících tohoto roku (viz. tabulka níže) a bližší informace o těchto setkáních budou zveřejněny jak na stránkách naší MAS, tak také pomocí tradičních informačních kanálů v příslušné obci (www, KTV, rozhlas atd.).

1.

08.10.2013

Lužice

Tabačárna

2.

10.10.2013

Dolní Bojanovice

zas. místnost OÚ

3.

15.10.2013

Dubňany

Sportcentrum Želva

4.

17.10.2013

Hrušky

salonek KSC

5.

22.10.2013

Josefov

sál KD Josefov

6.

změna

Kostice

sál Domu Seniorů

7.

29.10.2013

Ladná

Základní škola

8.

01.11.2013

Lanžhot

sál KD

9.

05.11.2013

Mikulčice

sál KD

10.

07.11.2013

Moravská Nová Ves

zas. místnost OÚ

11.

12.11.2013

Moravský Žižkov

sál KD

12.

14.11.2013

Mutěnice

Restaur. Mutěnka

13.

19.11.2013

Nový Poddvorov

sál KD

14.

změna

Prušánky

sál KD

15.

26.11.2013

Starý Poddvorov

sál KD

16.

28.11.2013

Čejkovice

zas. místnost OÚ

17.

03.12.2013

Tvrdonice

sál KD

18.

04.12.2013

Týnec

sál KD

19.

10.12.2013

Rohatec

zas. místnost OÚ

 

 

Tisk
PDF

Po stopách prapředků Dolní Moravy - workshop

Ve dnech 11. a  12. dubna 2013 byl v rámci realizace projektu "Po stopách prapředků" uspořádán dvoudenní seminář s exkurzí, zaměřený na projednání získaných podkladů a informací pro připravované webové stránky a zejména stejnojmennou publikaci, zaměřenou na nejzasší historii Podluží, Hodonínska a Moravského Krumlovska. Jako motto setkání bylo zvoleno „Společné hledání potenciálu pravěkého a prehistorického dědictví“. Seminář v prvním dnu se uskutečnil v kulturním domě v Josefově a během následné exkurze ve druhém dnu účastníci navštivili Slovanské hradiště v Mikulčicích a následně zajímavá místa na Pohansku, zejména pak Archeologickou expozici "Velkomoravské Pohansko" v muzeu Zámeček Pohansko.
Projekt je realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

FOTO Z AKCE ZDE:

 

 

 

Tisk
PDF

Valná hromada Národní sítě MAS ČR ve Žluticích

Dne 14.3.2013 se ve Žluticích na Karlovarsku uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR, které je naše místní akční skupina členem. Za naše sdružení se Valné hromady zúčastnil předseda Josef Smetana. V úvodu této valné hromady zaznělo několik příspěvků ze strany pozvaných zástupců MZE ČR, MMR ČR, Svazu města a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu místních samospráv.

Z úst vrchního ředitele Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe Ing. Pavla Sekáče bylo potvrzeno již avizovaných a aktuálně ze strany MZe navržených 5% z Programu rozvoje venkova ČR (2014 - 2020) pro rozdělení metodou LEADER a tedy prostřednictvím MAS. Ze strany zástupce MZe zazněla také kritika současného návrhu rozdělení obcí v ČR na periferní, stabilizované a urbanizované, které v současné době prosazuje MMR ČR a které může velmi negativně postihnout český a moravský venkov.
Dále pak Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, připomněl několik zásadních témat týkajících se MAS. Mimo komentář k přibližným termínům předložení oficiální metodiky tvorby strategických dokumentů MAS, zaznělo zejména téma hledání jednotné právní formy pro MAS ČR, téma nutné budoucí multifondovosti, tedy možnosti zaměření strategických dokumentů MAS na ostatní schválené operační programy (mimo PRV), či důraz na tvorbu strategických dokumentů v duchu "rozvojového" přístupu k území, ne přístupu "začleňovacího", a také potřeba přistoupit ke strategickému plánování přístupem strategie EU - "Evropa 2020“, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout zejména nového růstu.
Zástupce Spolku pro obnovu venkova, JUDr. Radan Večerka pak velmi kriticky přistoupil k faulům ze strany MZe vůči prostoru venkova. Zejména kritizoval někdejší prohlášení ministra zemědělství Bendla, ve kterém sliboval min. 20% do venkovského prostoru, přičemž navržená realita činí oněch 5%.
Další informace o příspěvcích hostů jsou také uvedeny v tiskové zprávě NS MAS ČR.

Předsedou NS MAS ČR byl opakovaně zvolen Ing. Fratišek Winter, místopředsedou pak Ing. Jiří Krist a Jan Florian. Dále byli zvoleni členové výkonného Výboru NS MAS ČR, do kterého za Krajskou síť NS MAS ČR Jihomoravského kraje byla zvolena Anna Čárková (předsedkyně KS Jihomoravského kraje) a jako zástupce Ing. Josef Smetana (místopředseda KS Jihomoravského kraje). Dále byli voleni také noví členové Kontrolní komise, do které byl za KS Jihomoravského kraje nominován a následně zvolen Ing. Petr Revenda (hospodář KS Jihomoravského kraje).
Valná hromada dále schválila členské příspěvky pro rok 2013 ve výši 10 tis. Kč pro "podpořené" MAS a ve výši 2 tis. Kč pro "nepodpořené" MAS. Dále schválila mimořádný členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost Vyjednávacího týmu. Následně pak byl schválen rozpočet pro rok 2013.
Ve více než šesti hodinovém zasedání zaznělo také několik "živých" diskuzních příspěvků zejména k Výroční zprávě o činnosti NS MAS ČR za rok 2012, ke zprávě o hospodaření či k dosaženým výsledkům Vyjednávacího týmu.
V průběhu celého zasedání však ze všech stran zaznívala nutnost většího a společného semknutí celého venkovského prostoru, zejména v podpoře probíhajících iniciativ (např. Druhá zlínská výzva apod.) a důrazu na nutnost zdůraznění metody LEADER a činnost MAS v ČR při všech jednáních týkajících se budoucího programového období.


(js)

PDF:   Plán práce NS MAS ČR na rok 2013
PDF:   Rozpočet NS MAS ČR pro rok 2013

Tisk
PDF

Nový návrh Programu rozvoje venkova je zdrcující.

PŘEVZATO:

Tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR

Nový návrh Programu rozvoje venkova je zdrcující. SMS ČR je ostře proti.

Ministerstvo zemědělství představilo návrh PRV 2014 – 2020, ve kterém masivně vytěsňuje venkov.

Dne 20. února 2013 se odehrálo jednání pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Bohužel ihned v úvodu je nutné konstatovat, že slovo venkov v názvu programu by v případě naplnění tohoto návrhu zůstalo jen jakousi reminiscencí minulých časů. Podpora venkova je totiž vytěsněna na maximální možnou mez danou nařízeními Evropské komise na povinnou výši 5% pro metodu LEADER z celkové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě.

Pokud tento dokument připodobníme ke stávajícímu programovému dokumentu PRV, tak z celé tzv. osy III zůstaly v návrhu k implementaci pouze následující opatření;

 Investice do nezemědělských činností (dle článku 20.1.b) – podpora diverzifikace zemědělských podniků (opět podpora OZE, údajně však bez bioplynových stanic).
 investice do drobné vodohospodářské infrastruktury (dle článku 21.1.b) – realizována má být pouze dílčí část vodohospodářské infrastruktury, probíhají jednání s MŽP jako řídícím orgánem nového OPŽP o obsahu tohoto opatření
 místní akční skupiny LEADER – zde by měly být umožněna všechna opatření, i ta, která v současném návrhu vypadla, mimo tzv. nárokové platby (vztažené na hektary zemědělské půdy) a opatření se zvláštním režimem – například Zahájení činnosti mladých zemědělců apod.

Toť vše, co chce, respektive je ochotno MZe, jako řídící orgán současného i budoucího Programu rozvoje venkova financovat...
Není tomu tak dávno, kdy nás představitelé MZe ujišťovali, že se venkov nemá brát jen jako místo pro tvorbu zisku nekonkurenceschopných (?) podniků, že venkov musí být chápán jako prostředí, kde žijí lidé. Bohužel to, co nyní MZe představilo je v příkrém rozporu s uvedenými proklamovanými frázemi.

Pozitivně lze hodnotit to, že i žadatelé v rámci metody LEADER, kterou na venkově realizují Místní akční skupiny (MAS), budou moci připravit žádosti pro rozvoj svého území a pro zlepšení života a služeb na venkově. Při předpokládané celkové finanční obálce na celé PRV 2014 – 2020 a počtu území MASek, však bude jejich roční alokace přibližně v rozmezí 3 – 6 mil. korun. Při takto výrazně omezených prostředcích alokovaných na metodu LEADER však vyvstává otázka, zda bude reálné vůbec podpořit žadatele realizujících své projekty prostřednictvím MAS plošně na celém území ČR. Může tak nastat situace, že se čerpání v novém programovém období bude řešit opět výběrem mezi územími MAS a budou podpořeny jen některé. Dnes se mluví zhruba o padesáti. Pomineme-li ten fakt, že to ještě před časem MZe odmítalo, pak vyvstává otázka, jak a z čeho budou uskutečňovat své projekty obce, které nebudou součástí podpořeného území MAS..

Faktem, který je však nutno dát do souvislosti s naznačeným záměrem drasticky omezit politiku rozvoje venkova v budoucím PRV, je ten, že se z celkové obálky pro ČR ve víceletém finančním rámci EU přesunulo cca 300 mil. € ze Společné zemědělské politiky (PRV) do tzv. Kohezní politiky (jejíž naplňování je v gesci MMR ČR), což jsou vlastně všechny plánované operační programy. Nikdo však ale nesdělil, kde tyto prostředky skončí – bude to venkov, který byl takto „vyretušován“ z PRV, nebo se tato suma stane kořistí pro jiné velké hráče? Jen pro připomenutí – v případě PRV 2014 – 2020, je Evropskou komisí stanoveno, že minimálně 5 % finanční prostředků musí být rozděleno metodou LEADER. V jiné části příslušných Nařízení je však určeno, že z prostředků ERDF (tedy zejména budoucí IROP) má být rovněž 5% vyčleněno na tzv. urbánní dimenzi, tedy na projekty velkých měst. V návrzích nových operačních programů se sice téměř všude hovoří a píše o územní dimenzi, ale nikde nefiguruje žádná povinná kvóta, která by garantovala patřičný podíl alokovaných prostředků také pro venkovské oblasti.

Ještě pikantnost téměř na závěr. Po představení koncepce PRV a zdůvodněním silně okleštěné problematiky venkova zejména odsunem uvedených 300 mil € do Kohezní politiky, se cítili být „okradeny“ prakticky všechny NNO, zastupující venkov a komunální sféru. Dle některých vyjádření a komentářů čelných představitelů zástupců zemědělských svazů však stejný pocit měli i oni. S nadsázkou však lze uvést, že na parkovišti před budovou MZe na ně ale čekalo služební auto i s řidičem...

Domníváme se, že nastal čas (doufaje, že už není pozdě), aby se venkov konečně ozval tak, aby nebyl dále tímto způsobem přehlížen. Aby na něj něco zbylo – pokud nemá být český a moravský venkov jen tou noclehárnou, pro ty, co svůj výkon, um a vědomosti jedou ráno odevzdat do měst, které se potom prezentují tím, že u nich vzniká to tolik potřebné HDP a zaměstnanost – ne na jakémsi venkově. I za tímto účelem stále běží tzv. Druhá zlínská výzva, která je v dané situaci hlavní cestou, jak venkov sjednotit a zařadit zpět mezi silné hráče o evropské prostředky. Ministerští úředníci musí pochopit, že Česká republika, více než která jiná členská země EU, je tvořena pestrým a plošně rozsáhlým venkovem. Pokud je proklamovaná podpora venkova z prostředků Společné zemědělské politiky EU v ČR seškrtána ze strany MZe na nejnižší možný podíl, je to signál, že dlouhodobá politika venkova prosazovaná tímto resortem nyní zcela kolabuje. SMS ČR proto vyzývá všechny obce, menší města a další aktéry venkova, aby se zapojili do aktivního boje za výrazné navýšení alokací směřující na projekty rozvoje venkova z PRV 2014+, samozřejmě při využití metody LEADER. SMS ČR v nejbližších dnech osloví ministra zemědělství a vyzve ho, aby neuvážlivé snížení alokace na rozvoj venkova a realizaci metody LEADER, výrazně přehodnotil. V opačném případě by bylo další užívání názvu Program rozvoje venkova zavádějící a nedůstojné vůči veřejnosti, která tyto rozsáhlé regiony ČR obývá.

Mgr. Zdeněk Miklas
Mgr. Tomáš Chmela

Tisk
PDF

ZŘ - Stavební úpravy kostelní věže v Lanžhotě

!!!   UKONČENO  !!!

Výzva pro podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Stavební úpravy věže římskokatolického kostela v Lanžhotě"

v rámci projektu "Po stopách prapředků"

Zadavatel:    MAS Dolní Morava, občanské sdruženílogoleader_lista

Tisk
PDF

Plánovací workshop na Krumlovsku - Jevišovicku

Na území partnerské MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, která působí v regionu Moravského Krumlova a Jevišovicka byl v pátek 16.11.2012 uspořádán PLÁNOVACÍ WORKSHOP. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách prapředků" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků" je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti do obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS.

WORKSHOP byl zaměřen zejména na diskusi o možnostech získání a využití informací týkající se nejzazší minulosti území Moravskéhokrumlovska a Jevišovicka a na základní zmapování prehistorických lokalit v tomto území. Plánovacího workshopu se zúčastnilo cca 15 účastníků z obou partnerských MAS. Účastníky přivítala Ing. Jitka Schneiderová, manažerka MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.

Akce se zúčastnili nejen zástupci obou partnerských MAS, ale také zástupce dodavatele studie občanské sdružení Malovaný kraj (Mgr. Vojtěch Urbančík), zpracovatelé podkladů, zástupci města Krumlov, mikroregionů apod.

V rámci odpoledního bloku byl naplánován obsah publikace "Po stopách prapředků" včetně struktury jednotlivých kapitol.

FOTOGALERIE ZDE

Tisk
PDF

Svatomartinská opět chutnala ...

Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy, které organizovala Místní akční skupina Dolní Morava v neděli 11.11.2012, ve spolupráci s Městem Hodonín a KD Hodonín a regiony Podluží a Hodonínsko se také letos setkaly s velkým zájmem. Návštěvníci mohly ochutnat 28 nabízených vín od 7 vinařů z Podluží a Hodonínska. K ochutnání tak byly vína z Vinařství Marada (Mikulčice), Vinařství Plešingr (Rohatec), Vinařství Zuzana Prátová (Josefov), Víno Škrobák (Čejkovice), Vinařství Ing. Richard Tichý (Hrušky), Vinařství Veverka (Čejkovice) a také s bonusovými vzorky Svatokateřinských vín společnosti Víno Rakvice Oldřicha Michlovského.
K Svatomartinským vínům si také návštěvníci mohli dát "polední menu", tedy pečenou husu s bramborovým knedlíkem a červeným zelím.. S dalších pochutin nechyběl chléb se škvarkovou pomazánkou či vepřovým sádlem, moravská cibulačka, nebo klasické domácí škvarky. Pro ty kteří se chtěli zahřát byl připraven "svařák". Letos si na hodonínské Masarykovo náměstí přišlo vychutnat mladá vína více než 500 návštěvníků. Z reakcí přítomných byla cítit zejména spokojenost s kvalitou letošní úrody.
Těšíme se na Vaši podporu také v příštím roce....

Tisk
PDF

Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy 2012

===  PLAKÁT A POZVÁNKA ZDE ===

sm-12_vMístní akční skupina Dolní Morava, ve spolupráci s Městem Hodonín, Domem Kultury Hodonín, Regionem Podluží , Mikroregionen Hodonínsko a Regionem Slovácko zve všechny milovníky vína na třetí ročník veřejné degustace Svatomartinských vín od vinařů z obcí Dolní Moravy, která se uskuteční v rámci Svatomartinských slavností v neděli 11.11.2012 od 11 hodin a 11 minut na Masarykově náměstí v Hodoníně.
V rámci degustace budou nabízena Svatomartinská vína od vinařů z Čejkovic, Hrušek, Mikulčic, Rakvic, Rohatce a Šardic.
V letošním roce jsme pro vás přichystali také zajímavé nedělní obědové menu - pečená svatomartinská husa se zelím a knedlíkem a 0,5 dcl svatomartinského vína za speciální cenu 129,- Kč.
Nebudou chybět ani další regionální pochutiny jako chutná "moravská cibulačka", škvarky, škvarková pomazánka či vepřové sádlo s cibulí a také klasický "svařák".
Svatomartinské slavnosti v Hodoníně začínají již v sobotu odpoledne, kdy na Masarykovo náměstí můžete od 15.00 hod. přijít ochutnat vína starších ročníků.
Sobotní i nedělní akce se uskuteční i v případě nepříznivého počasí buď pod připraveným velkokapacitním stanem na náměstí nebo v prostorách Regionální centra Města Hodonína (vedle budovy radnice na náměstí).

Ochutnat zajímává mladá vína od vinařů z obcí na Břeclavsku a Hodonínsku můžete v neděli mezi 11 a 19 hodinou.

Naše pozvánka na akci na  www.wineofczechrepublic.cz

Fotogalerii z minulého ročníku najdete a více o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava se dovíte
na www.mas-dolnimorava.cz

svm_sklenice_bile_vsvm_svatomartin_husa_v

 

svm_jatra_2_sklenice_m_v

 

samol_v

Tisk
PDF

Plánovací workshop - Po stopách prapředků

Ve spolupráci s partnerskou MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, která působí v regionu Moravského Krumlova a Jevišovicka byl uspořádán PLÁNOVACÍ WORKSHOP na území Dolní Moravy, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. října 2012 od 10.00 do 16.00 hod. v Kulturním domě v Josefově. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách prapředků" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků" je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti do obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS.

WORKSHOP byl zaměřen zejména na diskusi o možnostech získání a využití informací týkající se nejzazší minulosti území Podluží a Hodonínska a na základní zmapování prehistorických lokalit v tomto území. Plánovacího workshopu se zúčastnilo 20 účastníků z obou partnerských MAS. Účastníky přivítal Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a také Bc. Vojtěch Pospíšil, starosta obce Josefov.

Akce se zúčastnili nejen zástupci obcí v území Dolní Moravy, ale také vybraný dodavatel studie občanské sdružení Malovaný kraj (v zastoupení PhDr. Evy Kovaříkové a Mgr. Vojtěcha Urbančíka), dále zpracovatel podkladů a lektor Mgr. Petr Dresler, PhD., zástupci mikroregionů Hodoninsko, Obce pro Baťův Kanál, Regionu Podluží a Regionu Slovácko. Účastníci, zejména starostové obcí se několikahodinového workshopu účastnili dle svých časových možností.

V dopolední části představil lektor Mgr. Dresler obsáhlou prezentaci vstupních informací z jednotlivých časových období, stanovených na základě dochovaných či zjištěných skutečností.

Po společném obědě byly pod dohledem facilitátora Mgr. Urbančíka, tyto jednotlivé časové okruhy blíže specifikovány a stanovena jejich přibližná obsahová náplň. Odpoledne také proběhla diskuse na téma připravované databáze a publikace, zejména jejím rozsahu a základních faktických aspektů.

FOTOGALERIE ZDE

Tisk
PDF

Dolní Morava na Zemi živitelce 2012

z webu Národní sítě MAS ČR:

"Závěr letních prázdnin byl již tradičně spojen s prezentací místních akčních skupin (MAS) na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Celkem výstavu navštívilo  přes 99 tis. milovníků venkova. Jedním ze stěžejních témat výstavy byla obnova a rozvoj venkova pod hlavním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“, které zahrnuje činnost místních akčních skupin, tvorbu a ochranu krajiny nebo agroturistiku. Na výstavu přijelo celkem přes 539 vystavovatelů, z nichž 32 bylo ze zahraničí a to z 21 zemí světa."

Celý článek o prezentaci českých a moravských MAS na veletruhu na stránkách NS MAS ČR...

 

Také naše Místní akční skupina Dolní Morava se zúčastnila tohoto veletrhu. Neúčastnili jsme se však jako vystavovatelé na stánku KS MAS ČR, ani ve stánku vlastním. Na pozvání vedení Národní sítě MAS ČR jsme pro návštěvníky a hosty "Večera venkova" , který byl uspořádán v pátek 31.8.2012 v podvečerních hodinách, připravili ochutnávku více než 20 vzorků vín od regionálních vinařů Dolní Moravy. Tato vína měli možnost ochutnat všichni přítomní, mezi nimiž nechyběl ani ministr zemědělství Petr Bendl, pro kterého byla připravena krátká úvodní ochutnávka TOP5 Dolní Moravy a který si z těchto pěti vybraných vín ještě vybral svého favorita. "Ministerským vínem" tak byl pro tento večer zvolen Ryzlink Vlašský ročníku 2011, BIO, pozdní sběr, suché od Vinařství Veverka z Čejkovic. Ochutnávka vín byla také doplněna o regionální pochutiny, mezi nimiž nechyběly ani svatební koláčky od Pekárny a cukrárny Zdena z Mikulčic.

FOTOGALERIE z akce...


 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista