Tisk
PDF

Valná hromada MAS v Prušánkách

Členové Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. se sešli ve čtvrtek 8. 3. 2018 v Kulturním domě v Prušánkách na 19. zasedání Valné hromady. 22 přítomných členů spolku vzalo na vědomí Zprávu o činnosti MAS za poslední období a Zprávu o realizaci SCLLD, včetně probíhajících a připravovaných výzvách z PRV, OPZ a IROP. Členové MAS následně schválili druhou verzi Interních postupů pro administraci výzev z IROP a pověřili členy Výboru MAS schválením finální verze Interních postupů. V dalším bodu programu byly schváleny jednotlivé "fiche" s jejich finanční alokací vyhlašované z Programu rozvoje venkova a dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost na Prorodinná opatření a Sociální podnikání. Valná hromada zároveň pověřila Výbor MAS ke schválení finálních verzí těchto výzev. Valná hromada dále schválila návrh na změnu Strategie CLLD, konkrétně rozšíření programového rámce SCLLD o Operační program Životní prostředí. Na závěr programu byly členové MAS informováni o dalších projektech, na kterých MAS pracuje. Jedná se o probíhající projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín a jeho návazný projekt, projekt Klimagreen, projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava I. a jeho navazující projekt. Ing. Přidalová informovala členy o podání žádosti do Programu Interreg V-A, projekt Dva regiony – jedna tvář. Koordinátor Turistické asociace Slovácko Zdeněk Šmýd seznámil členy s probíhajícími aktivitami a činností TAS, jehož je Místní akční skupina Dolní Morava zakládajícím členem.

vh prusanky6

Další fotky zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista