Tisk
PDF

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (v tis Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 137 168
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* 575 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích** 35 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách** 112 000
8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 140 000
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 440 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 27 500
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 50 000
16.1.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 5 500

 
* Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.
** U těchto operací se vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019.

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.


Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Tato Příručka byla upravena v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a obsahuje zejména změny týkající se postupu zadavatele, např. možnost jednat o nabídkách, povinnost zadavatele vyloučit dodavatele v případě střetu zájmů nebo nesplnění zadávacích podmínek, stanovení případů, kdy je možné změnit smlouvu, apod.

 

Hlavní změny podmínek pro 5. kolo ke stáhnutí zde.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista