Tisk
PDF

Dokončen projekt partnerských MAS Dolní Morava, Strážnicko a Vyškovsko

V říjnu 2011 byla dokončena realizace projektu "Společné putování za dědictvím regionů", který byl realizován v letech 2010 - 2011 za podpory EU a Programu rozvoje venkova.

Hlavním posláním projektu bylo vytvoření nových možností pro zajištění ochrany a obnovy hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova ve vybraných územích Jihomoravského kraje. Projekt jehož realizátory byly partnerské místní akční skupiny - Dolní Morava, Společná cesta a Strážnicko, usiloval o poznání a zpřístupnění historie veřejnosti, o rozvoj řemesel a obnovu tradičních objektů na Podluží, Hodonínsku, Strážnicku a Vyškovsku.
V první fázi realizace projektu tak bylo provedeno zmapování a sběr dat pro vytvoření společné databáze obsahující témata lidových tradic a zvyklostí, lidových pověstí, lidového stavitelství, tradičních řemesel, ale také regionální gastronomie. Získaná data a podklady byly základem pro vytvoření veřejně přístupná www databáze, která je dostupná na webových stránkách všech partnerských MAS. Veřejnosti jsou tyto získané materiály dostupné také ve formě čtyř společných tištěných publikací:
• Pověsti z regionů Moravy
• Lidové stavitelství z regionů Moravy
• Lidové tradice z regionů Moravy
• Krajová kuchařka z regionů Moravy

Webové stránky projektu :   www.mas-dolnimorava.cz/dedictvi/

Dalším cílem projektu bylo vytvoření 5-ti stálých expozic zaměřených právě na kulturní dědictví regionů. Oživení těchto veřejně přístupných objektů bylo dosaženo vytvořením zajímavých a kvalitních expozic odrážejících zjištěné poznatky z provedeného mapování kulturně historického dědictví.
V rámci projektu byly provedeny práce a vytvořeny expozice v objektech:
• Muzeum Starý kvartýr v Lužicích
• Muzeum Stará radnice v Rohatci
• Technická památka na Baťově kanále – výklopník Sudoměřice
• Průžkův mlýn Strážnice
• Muzeum hliněného stavitelství v Domě zdravého rozumu v Rostěnicích-Zvonovicích

Jedním z neposledních cílů projektu je také snaha o zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. V projektu je tento cíl naplněn zejména nákupem zařízení pro společenské a kulturní akce, mezi které patří například dřevěné stánky či chladící box na víno. Realizace společného projektu přispěla ke zvýšení atraktivity území všech partnerských MAS.

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista