Tisk
PDF

Setkání dětí CZ-SK - "Podzim na Dolní Moravě"

Pod tímto názvem uskutečnila na začátku podzimu Místní akční skupina Dolní Morava o.s. první přeshraniční setkání dětí základních škol z České republiky a Slovenska. Celý projekt má název „Život na dolním toku Moravy“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Realizátorem projektu je MAS Dolní Morava o.s., partnerem na slovenské straně je Občanské sdružení Veleš, sdružení Martina Čulena, pro zachování historie a kultury obce a obec Brodské. Cílem projektu je zejména umožnit dětem ze základních škol na Podluží a Hodonínsku více poznat přírodu, historii, kulturu, tradice a prostředí které je obklopují a také je seznámit se zvyklostmi, kulturou a tradicemi dětí ze slovenského příhraničí. Projekt navazuje na úspěšný projekt „Země, voda, vzduch“, který byl realizován v minulém a letošním roce a v rámci něhož se děti ze základních škol na Podluží a Hodonínsku setkaly ve třech společných setkáních s dětmi z rakouského příhraničí.

První společné setkání se uskutečnilo v pátek 1. října 2010 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a zúčastnilo se ho 40 dětí z 11 českých škol a 16 dětí ze školy v Brodském. Účastníky přivítali Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a také Mgr. Alena Kotásková, místostarostka obce Mikulčice. Poté vedoucí Slovanského hradiště PhDr. František Synek za pomoci multimediální projekce představil historii osídlení Velké Moravy a Slovanského hradiště. Dalším přednášejícím byl PhDr. Marian Mazuch, který přímo nad probíhajícími archeologickými pracemi v terénu dětem popsal práci archeologů a postupy archeologického průzkumu.

Následovalo rozdělení dětí do pracovních skupinek, které se postupně vystřídaly na čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti se děti seznámily se staroslovanským písmem „hlaholicí“, kterou si mohly děti vyzkoušet rýt do povoskovaných destiček a dále si děti prohlédly staroslovanské šperky. Na druhém stanovišti děti pod odborným dohledem pracovaly z korálky, z nichž tvořily zajímavé ozdoby a šperky. Na dalším stanovišti děti malovaly a snažily se zachytit na papír okolní krajinu a zážitky z přednášek o historii slovanského hradiště. Na čtvrtém stanovišti dětem představil a přiblížil poslání myslivosti předseda OMS Hodonín Ing. Radovan Mančík, zde si děti mohly také osahat shozené paroží a prohlédnout lovecké zbraně.

Po společném obědě se děti rozdělily do dvou nových skupin. V přednáškovém sále Slovanského hradiště představil první polovině dětí poslání a cíle Biosferické rezervace Dolní Morava o.p.s. její ředitel Ing. Jan Vybíral. Děti shlédly krátký film a následně diskutovaly o možnostech a potřebě ochrany lužních lesů a krajiny. Druhá polovina dětí shlédla ukázku předení ovčí vlny na klasickém kolovrátku a také si téměř všechny děti samy vyrobily drobný předmět z ovčí vlny. Následně se děti na stanovištích prostřídaly. Po ukončení práce si děti nad připraveným ohněm opekly špekáček a trochu se občerstvily.

Pak již následovalo slavnostní zakončení, předání pamětních listů a propagačních předmětů všem žákům a zúčastněným školám. Poté se děti rozloučily a odjely přistavenými autobusy do svých domovů.

Zúčastnění zástupci základních škol, ale zejména samotné děti se o tomto podzimním česko-slovenském setkání vyjádřili pochvalně a těší se na další připravovanou společnou akci, která ponese název „Jarní řemeslná a výtvarná dílna“ a proběhne na konci jara příštího roku v národopisném areálu ve Tvrdonicích.

Skutečnost, že náplň a aktivity těchto přeshraničních setkání děti baví, že rozšiřují jejich dovednosti a zkušenosti, je tím správným argumentem, který nás utvrzuje v jednom z našich hlavních cílů, kterým je právě práce s dětmi a mládeží. A v této práci chce MAS Dolní Morava o.s. pokračovat i v následujících letech.

CLANEK V PDF

FOTOGALERIE ze setkání

publicita

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista