Tisk
PDF

Společné putování za dědictvím regionů


MAS Dolní Morava podala koncem října loňského roku žádost o spolufinancování projektu spolupráce v rámci opatření 4.1.2 LEADER do Programu rozvoje venkova ČR. Hlavním cílem projektu "Společné putování za dědictvím regionů" je spolupráce a rozvoj partnerství tří MAS z Jihomoravského kraje (MAS Dolní Morava, MAS Strážnicko a MAS Společná cesta). Projekt spolupráce je především zaměřen na ochranu a obnovu hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova. Našim záměrem je v první fázi projektu provést zmapování lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí či příběhů, dále lidové technické architektury, tradičních řemesel, ale také specialit regionální gastronomie. Výstupem této fáze bude veřejně přístupná www databáze zjištěných údajů a informací, dostupná na webových stránkách všech MAS, která bude využitelná nejen pro samotné regiony, obce a jejich obyvatele, ale také pro celou řadu vzdělávacích institucí, redakcí speciálních periodik, médií, odbornou i laickou veřejnost či ve využití pro rozvoj regionální nabídky cestovního ruchu.
Druhou fázi projektu představuje vytvoření pěti stálých expozic, které budou umístněny v jednotlivých územích MAS. V každé z těchto expozic bude věnována pozornost regionálně příslušnému hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví venkova. Na území naší místní akční skupiny se bude jednat o rekonstrukci objektu staré radnice v Rohatci a zřízení expozice v muzeu Starý kvartýr v Lužicích. Posledním z cílů projektu je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a to nákupem zázemí pro společenské, spolkové a kulturní akce vázané nejen na vzniklé expozice.
Celkové náklady, které budou proinvestovány společně ve všech spolupracujících MAS, činí téměř 5 mil. Kč.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista