Tisk

Členové výběrové komise


Seznam členů Výběrové komise (od 27.10.2015)

člen: zástupce člena: funkce:
1.  Obec Josefov
Mgr. Vojtěch Pospíšil, starosta obce předseda VK
       Hlavní 131, 696 21 Josefov,  IČ: 00488496
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa (veřejný sektor)
2.  Obec Čejkovice
Ing. Pavel Novotný, starosta obce člen VK
       Templářská 500, 696 15 Čejkovice,  IČ: 00284823
       zájmová skup.:  1. Veřejná správa  (veřejný sektor)
3.  MUZEJNÍ SPOLEK V LUŽICÍCH Mgr. Jana Ambrožová člen VK
       Česká 1, 696 18 Lužice,  IČ: 26641534
       zájmová skup.:  4. Sport a kultura  (soukromý sektor)
4.  Jaroslav Smetana Jaroslav Smetana člen VK
       U Svodnice 470,  691 56 Hrušky,  nar. 27.5.1977
       zájmová skup.:  6. Drobné podnikání  (soukromý sektor)
5.  Roman Beneš Roman Beneš člen VK
       Hlavní 145, 691 56 Hrušky,  nar. 2.1.1975
       zájmová skup.:  2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)

 

Statut Výběrové komise

§ 9   Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedů. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
2. Funkční období členů výběrové komise činí nejvýše jeden rok, opakované zvolení je možné.
3. Výběrová komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedy výběrové komise a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy a místopředsedy výběrové komise nezaniká členství ve výběrové komisi.
4. Předseda svolává a řídí její zasedání. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výběrové komise svolává předseda, případně místopředseda, a to nejméně 14 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům výběrové komise, je místo, termín a návrh programu schůze.
5. Předseda výběrové komise řídí činnost výběrové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů uložených výborem.
6. Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výběrové komise.
7. Hlasovací právo členů výběrové komise je rovné

8. Výběrová komise zejména:

a)  provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
b)  doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace.

 

zdaplogoleader lista