Tisk

Prázdninové návštěvy škol v projektu MAP

alt

Během prázdnin jsme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín navštívily všech 28  základních a mateřských škol ORP Hodonín. Zejména na začátku prázdnin nás ve většině škol čekaly hromádky suti, kýble či malířské nářadí. I přes tento stavební ruch to byla setkání velmi přátelská a otevřená. V průběhu schůzek jsme s vedením škol diskutovaly jejich aktuální problémy a potřeby a jejich záměry zejména v oblasti investic. Ze setkání vyplynulo několik námětů na další aktivity v rámci projektu MAP. V některých školách jsme měly možnost nahlédnout i do tříd, na zahradu nebo do tělocvičny.

Tímto chceme moc poděkovat všem zástupcům škol, kteří nám věnovali část svého prázdninového času, zodpovídali naše dotazy a diskutovali s námi.  Získané informace a postřehy jsou pro nás zdrojem pro další práci v rámci zpracování MAP.

Všem ředitelkám, ředitelům, jejich zástupcům a ostatním pedagogům přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok.

alt

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk

2. Setkání pracovních skupin

knihy

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. setkání Pracovních skupin, která se se konají v těchto ternínech:

5.9.2016   

Pracovní skupina č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Pozvánka

7.9.2016   

Pracovní skupina č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Pozvánka

8.9.2016   

 Pracovní skupina č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

Pozvánka


Projekt: „Místní akční plán na území ORP Hodonín"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706

logolink msmt vvv hor barva cz

 

Tisk

Milion stromů nejen pro Jižní moravu

Celorepubliková aktivita "Milion stromů" zaznamenává v poslední dnech velké popularity a to nejen ze strany široké veřejnosti, ale také ze strany Ministerstva zemědělství či Celostátní sítě pro venkov a dalších institucí...

Pro více informací navštivte webové stránky http://milionstromu.cz

Pokud zasadíte (nejen ovocný) strom ve vaší zahradě, nebo v okolí vaší obce, můžete se o vše podělit a to prostřednictvím zadávacího formuláře na adrese http://milionstromu.cz/pridat-vysadbu

Těšíme se na Vaši podporu !

 

Josef Smetana

za místní akční skupiny nejen v Jihomoravském kraji

 

Tisk

Zpravodaj MAS Dolní Morava č.2 - červenec 2016

 zpravodaj uvodni-strana

 

Zajímá Vás, co se událo na území Místní akční skupiny Dolní Morava na přelomu jara a léta nebo co nás ještě čeká?

Čtěte v našem novém zpravodaji - stáhnout ZDE

Touto formou Vás chceme pokud možno pravidelně informovat o tom, co se děje nového, co se nám podařilo, nebo na co se chystáme..
Kromě jiného chceme postupně představovat naše členy, partnery a další zajímavé subjekty...

Pokud budete mít zajímavý příspěvek do tohoto zpravodaje, nebojte se nám jej zaslat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Také věnujte pozornost článku „Milion ovocných stromů pro krajinu". Pokud jste v letošním roce vysadili stromy, nebo se je chystáte sadit, určitě nezapomeňte svou akci prezentovat na webu www.milionstromu.cz a přispět tak také do společného počitadla vysazených stromů...

Sledujte nás také na facebooku www.facebook.com/masdolnimorava

Tisk

Aktuálně z MAPu

vzdelani1

První setkání pracovních skupin

První schůzky pracovních skupin v rámci projektu Místního akčního plánu ve vzdělávání na ORP Hodonín proběhly ještě před koncem školního roku.

Pracovní skupiny jsme v rámci MAPu rozdělili dle povinných a doplňujících témat (návaznost na Krajské akční plány) na 3:

Pracovní skupina č. 1

Povinné opatření: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

Povinné opatření: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Nejpočetnější pracovní skupina č. 1 se uskutečnila ve středu 29.6.2016 ve 14:00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Účastnili se jí zástupci z MŠ a ZŠ, zásktupci Pedagogicko psychologické poradny nebo Městského úřadu v Hodoníně.

img 20160629 143947

Pracovní skupina č. 2

Povinné opatření: Čtenářská gramotnost

Povinné opatření: Matematická gramotnost

Doplňkové opatření: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Doplňkové opatření: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Pracovní skupina č. 2 se konala v úterý 28.6.2016 ve 14:00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně a účastnili se jí mimo zástupce ze ZŠ také zástupce Střediska služeb školám, ZUŠ Hodonín nebo zástupce z řad rodičů.

img 20160628 144917

 

Pracovní skupina č. 3

Doplňující opatření: Polytechnické vzdělávání

Doplňující opatření: Podnikavost, iniciativa, kreativita

Doplňující opatření: Digitální kompetence žáků a pedagogických pracovníků

Pracovní skupina č. 3 se konala rovněž v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, konkrétně v pondělí 27.6.2016 ve 14:00. Účastnili se jí především výchovní poradci ZŠ, zástupce z Centra vzdělání všem nebo z OHK Hodonín. 

img 20160627 151551

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

Tisk

O první setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín byl velký zájem

img 5064 

První setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín, svolané v rámci projektu MAP (Místní akční plán ve vzdělávání) se konalo v pondělí 23. května 2016 v odpoledních hodinách v Hodoníně. O setkání byl velký zájem a sešly se tři desítky aktérů zainteresovaných ve vzdělávání: Šlo zejména o ředitele a zřizovatele škol, nevládní neziskové organizace, Mikroregion Hodonínsko, zástupce ZUŠ, zástupce za Krajský akční plán ve vzdělávání nebo zástupce Střediska služeb školám Hodonín.

Toto setkání lze považovat za zahájení přípravy na Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín, který bude od 1. června 2016 realizovat Místní akční skupina Dolní Morava, z.s..

Úvodního slova se ujala Ing. Blanka Přidalová, která ze své pozice Vedoucího projektu přivítala všechny přítomné a představila realizační tým ve složení:

Ing. Blanka Přidalová

PaedDr. Rostislav Smejkal

Bc. Lenka Sedláková

img 5065

Všechny přítomné přivítal také Ing. Josef Smetana a krátce představil Místní akční skupinu Dolní Morava. Krátce o Krajském akčním plánu, který se zabývá středoškolským vzděláváním, promluvila Mgr. Dana Sklenářová.

img 5056

Dále pokračovala Blanka Přidalová s představením Místního akčního plánu a seznámila přítomné s aktuálním stavem Žádosti o podporu Místního akčního plánu ve vzdělávání, která byla podána na konci dubna. Očekáváním od MAPu jsou především spolupráce napříč všemi aktéry ve vzdělávání na území ORP Hodonín a výměna jejich zkušeností. Za účelem spolupráce byly osloveny všechny zainteresované subjekty a byly vyzvány k členství v řídícím výboru nebo pracovních skupinách. Pro získání kontaktů na možné spolupracovníky v pracovních skupinách byl přítomným rozdán dotazník, v němž měli vytipovat možné aktivní členy pracovních skupin a doporučit je tak k oslovení realizačním týmem.

PaedDr. Rostislav Smejkal ze svých dlouholetých zkušeností na odboru školství města Hodonín dále pokračoval seznámením účastníků Setkání se spoluprací škol na Hodonínsku, která dříve fungovala, a na jakou by bylo možno dále navázat. Na jeho slova navázala vedoucí pobočky Střediska služeb školám v Hodoníně Mgr. Kateřina Malíková, která přislíbila spolupráci a přednesla příklady možné spolupráce se školami, které by mohly být v rámci MAPu realizovány.

img 5070

img 5072

Vzhledem k blížící se Výzvě na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony, seznámila Lenka Sedláková se stručným obsahem výzvy, uvedla možné příjemce a představila základní projekty, na něž je možno žádat podporu z Evropského sociálního fondu.

img 5076

Máte návrh na člena v řídícím výboru nebo pracovní skupině?

A to zejména z řad učitelů, zástupců školních družin, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, zástupců rodičů a dalších zájemců, které problematika školství zajímá?

Kontaktujete členy realizačního týmu se základními informacemi o vašem kandidátovi (jméno, příjmení, obec, telefon nebo e-mail a informaci, kterou zájmovou skupinu má navržený zastupovat) na e – mailových adresách:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Těšíme se na spolupráci

Váš Realizační tým MAP

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk

V úterý 29. března zasedala v Josefově Valná hromada MAS

V úterý 29.3.2016 od 17 hod. proběhlo v Kulturním domě v Josefově 15. zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava.

Stěžejním bodem programu bylo projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava (SCLLD MAS Dolní Morava). Dále byl v rámci programu projednán plán realizace aktivit a projektů pro rok 2016, financování činnosti MAS v roce 2016 a výše členských příspěvků pro rok 2016.

Dalším důležitým bodem zasedání bylo přijetí nových členů do spolku. Valná hromada schválila členství těchto subjektů:

Město Dubňany, IČ: 00284882, Dubňany
Obec Terezín, IČ: 00488461, Terezín
ZP Mikulčice, a.s., IČ: 25573306, Mikulčice
Muzeum vinařství a venkova, z.s., IČ: 22681876, Terezín

Celý zápis ze zasedání Valné hromady    STÁHNOUT

Zpráva o činnosti za rok 2016 - průběžná verze   STÁHNOUT

Plán aktivit a projektů pro rok 2016   STÁHNOUT

 

 

Tisk

Zpravodaj MAS Dolní Morava č.1 -duben 2016

zpravodaj uvodni-strana

Zajímá Vás, co se událo na území Místní akční skupiny Dolní Morava v uplynulém období a co nás čeká? 

Čtěte v našem novém zpravodaji - stáhnout ZDE

Touto formou Vás chceme pokud možno pravidelně informovat o tom, co se děje nového, co se nám podařilo, nebo na co se chystáme...
Kromě jiného chceme postupně představovat naše členy, partnery a další zajímavé subjekty...

Pokud budete mít zajímavý příspěvek do tohoto zpravodaje, nebojte se nám jej zaslat.

Také věnujte pozornost článku „Milion ovocných stromů pro krajinu". Pokud jste v letošním roce vysadili stromy, nebo se je chystáte sadit, určitě nezapomeňte svou akci prezentovat na webu www.milionstromu.cz  a přispět tak také do společného počitadla vysazených stromů...

Nezapomeňte také sledovat náš facebook...  www.facebook.com/masdolnimorava

 

 

 

Tisk

Setkání mužských sborů na Podluží 2016

Logo prehlidky muzske sbory Podluzi Single
Mužáci z Hrušek a Obec Hrušky si Vás dovolují pozvat na 16. ročník

 

Setkání mužských sborů na Podluží 2016

které se uskuteční v sobotu 21. května 2016 od 17 hodin v areálu ZŠ v Hruškách. V programu se představí 16 mužských sborů z Podluží a jako hosté vystoupí ženský sbor Hrušecká děvčata a skupina pěveckých a tanečních virtuosů Staroměští mládenci. Mužské sbory doprovodí Brněnská cimbálová muzika a Hrušecká cimbálová muzika. V doprovodném programu akce proběhne soutěž „Koláček Podluží 2016" a volná degustace vín od vinařů z Hrušek. Od 15 hodin bude také připraven program pro děti.

Vstupné dobrovolné

Těšíme se na Vaši účast a podporu!

Mužáci z Hrušek

 

POZVÁNKA ZDE

 

SETKÁNÍ MUŽSKÝCH SBORŮ V MÉDIÍCH:

               iDNES.cz Brno a Jižní Morava

               BŘECLAVSKÝ DENIK.cz


SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

 

 

 

Tisk

Nová Strategie CLLD MAS Dolní Morava


S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že na našich stránkách, na odkazu:  SCLLD MAS Dolní Morava 2014-2020 , byla dne 31.3.2016 zveřejněna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava pro období 2014-2020.

Touto cesto vedení MAS Dolní Morava děkuje všem, kteří se na přípravě strategie podíleli přímo, zejména pak Ing. Katce Malé, Ing. Monice Valáškové a Ing. Blance Přidalové (v chronologickém seřazení), a zároveň i všem těm, kteří k přípravě a dokončení dokumentu přispěli třeba svou účastí na kulatých stolech, pracovních skupinách, vyplněním různých dotazníků, formulářů a tabulek atd.

O dalším průběhu procesu schvalování Strategie a žádosti o její podporu vás budeme informovat....

 

za realizační tým přípravy SCLLD

Ing. Josef Smetana
předseda spolku

 

 

zdaplogoleader lista