Tisk

Zajímáte se o cestovní ruch?

Chcete s námi rozvíjet cestovní ruch na Hodonínsku, Podluží, Kyjovsku, Strážnicku a Veselsku? Kontaktujte nás na emailu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tas-uvod

Více o aktivitách Turistické asociace Slovácko, z.s. naleznete na stránkách našeho Zpravodaje nebo na www.facebook.com/TASlovacko/

Tisk

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

pf 2017

Tisk

3. Řídící výbor schválil priority a cíle vzdělávání

news2

V hojném počtu se sešel Řídící výbor MAP, aby schválil priority a cíle vzdělávání v ORP Hodonín, které bude obsahovat Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání.

p1330747

Ve čtvrtek 15.12.2016 svolal Realilzační tým MAP 3. setkání Řídícího výboru MAP. Na pořadu bylo jednak schválení změn členů Řídícího výboru, ale hlavně priority a cíle vzdělávání. 

Hned v úvodu se ujal slova předseda Řídícího výboru - místostarosta města Hodonín - Mgr. Ladislav Ambrozek, který celé setkání provázel. Přivítal všechny přítomné i se slovy chvály na dochvilnost a poctivost v účasti na setkání. Následovalo schvalování změn členů Řídícího výboru. Konkrétně byla jako zástupkyně realizátora MAP - MAS Dolní Moravy - jmenována Ing. Blanka Přidalová místo původně jmenovaného předsedy MAS Ing. Josefa Smetany. Tímto krokem však z řad členů zmizel zástupce realizačního týmu - vedoucí projektu, kterým se stala Ing. Petra Křivánková.

p1330755

Poté jsme přistoupili k samotným prioritám a cílům. Předseda Řídícího výboru zahájil diskusi nad jednotlivými prioritami a vyzval přítomné k vyjádření připomínek. Těch se příliš nesešlo, a tak se priority a cíle schválily jednohlasně v téměř nezměněné podobě, která byla členům původně předložena. 

Následoval informativní blok, kdy realizační tým předával aktuální informace ohledně MAPu, šablon i investičních záměrů. Na základě aktuální fáze MAP došlo k návrhům možných aktivit pro školy, které by se v rámci projektu daly realizovat. 

 

Tisk

MAS Dolní Morava buduje znalostní kapacity v rámci projektu MAP

Seminář "Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast"

vzdelani1

MAS Dolní Morava ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Vzděláváním pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracovištěm Hodonín uskutečnila seminář "Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast", o který byl mezi řediteli velký zájem. 

Školení pro ředitele MŠ zaměřené na jejich kompetence ve správních řízeních a pracovněprávní oblasti vyplynulo rovněž z Pracovní skupiny č. 1, která se setkávala v rámci projektu: „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706. 

wp 20161206 005

Více fotografií ZDE.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

news2

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota," říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost."

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy... Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů," uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

 

Tisk

Co nabízí MAS Dolní Morava?

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. je neziskovou organizací, která má za cíl přispívat ke všeobecnému rozvoji obcí ve své vymezené územní působnosti. MAS Dolní Morava aktivně působí zejména v oblastech ochrany životního prostředí, dotačního a projektové poradenství, podpory uchování kulturního dědictví regionu, podpory vzdělanosti a sportu, koordinace aktivit v cestovním ruchu a podpory zemědělství a vinařství.

Důležitou podmínkou její činnosti je existující a dobře fungující spolupráce veřejného (města a obce) a soukromého (podnikatelé, neziskové organizace) sektoru, formou metody "komunitně vedeného místního rozvoje". V naší MAS tak v současné době spolu obce, podnikatelé i neziskové organizace usilují o získání podpory a finančního krytí pro realizaci a naplnění cílů stanovených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava (SCLLD) pro období let 2014 až 2020.

propagace mas v obcch1-krtk

 

Tisk

3. kolo pracovních skupin v projektu MAP je za námi...

news2

V pondělí 14.11.2016 jsme úspěšně dokončili 3. kolo setkání Pracovních skupin v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín"

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706.

wp 20161108 005 wp 20161109 006 img 20161114 141848

V tomto kole jsme se zaměřili na tvorbu priorit v daných tématech, které vycházely z vytvořených SWOT analýz pro jednotlivé oblasti. Na priority jsou navázány cíle, které budou konkrétními kroky stanovené priority naplňovat. Realizační tým MAP se dále zaměří na přiřazení indikátorů k jednotlivým cílům tak, abychom věděli, co u jednotlivých cílů měříme.

Všem zúčastněným členům Pracovních skupin děkujeme za jejich čas a pomoc při tvorbě priorit.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk

Realizační tým Strategie CLLD je tu pro Vás!

Tisk

Svatomartinská vína ročníku 2016 opět nezklamala

Také o letošním 7. ročníku degustace svatomartinských vín byla pro návštěvníky a zájemce připravena zajímavá a chutná mladá vína. I přesto, že sv. Martin tentokráte téměř přijel na pověstném "bílém koni", sešlo se v pátek 11.11. v 11 hod. na Masarykově náměstí v Hodoníně velké množství zájemců o vychutnání prvních skleniček vín ročníku 2016 od vinařů z Podluží a Hodonínska.
Akci organizovala Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Městem Hodonín, KD Hodonín a svazky obcí Region Podluží, Mikroregion Hodonínsko, Obce pro Baťův kanál.

FOTO ZDE

K dispozici bylo celkem 31 vín od následujících vinařů:

Vinařství Tomáš Bařina (Starý Poddvorov)
Vinařství Hrnčirík (Hrušky)
Vinařství Zuzana Prátová (Josefov)
Vinařství Konečný (Čejkovice)
Vinařství Ing. Richard Tichý (Hrušky)
Vinařství Trojanovi (Týnec)
Vinařství Veverka (Čejkovice)
Víno Rakvice s.r.o. Oldřicha Michlovského.

K svatomartinským vínům si návštěvníci mohli opět dát "svatomartinské menu", letos pečené kachní stehno s bramborovým knedlíkem a červeným zelím.
Tradičně nechyběl chléb se škvarkovou pomazánkou, moravská zelňačka, štrůdl nebo klasické domácí škvarky. Pro zahřátí byl také připraven "svařák".

Letos si na hodonínské Masarykovo náměstí přišlo vychutnat mladá vína mezi 11 a 21 hodinou více než 450 návštěvníků a na základě reakcí těch co vína ochutnali, můžeme s nadhledem říci, že vína ročníku 2016 budou zajímavá a kvalitní...

Těšíme se na Vaši podporu také v příštím roce.... tedy 11.11.2017

Místní akční skupina Dolní Morava

 

zdaplogoleader lista