AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Předškolní vzdělávání

Dne 25. 9. 2017 se na Středisku služeb školám v Hodoníně konal první předmětový kabinet, který je realizován z projektu MAP Místní akční skupiny Dolní Morava. Předmětový kabinet řídil odborník na vzdělávání v ORP Hodonín PaedDr. Rostislav Smejkal. Prvním tématem setkání bylo Předškolní vzdělávání. Garantem tohoto kabinetu se stala Mgr. Blanka Cmolová ze ZŠ a MŠ Rohatec. Účastníci zde diskutovali problematiku Šablon, spolupráce pedagog versus asistent, rozdíly v náplni práce jednotlivých skupin asistentů a další. Byla zde diskutována také možnost seminářů s touto problematikou. Další setkání tohoto předmětového kabinetu je naplánováno na 12. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Seminář "Trestní odpovědnost mladistvých"

Další část projektu "Malování zdi" probíhala 24. 10. 2017 v budově ZŠ Červené domky, když žáci 9. tříd, kteří se podíleli na Malování zdi, vyslechli přednášku „Trestní odpovědnost mladistvých", kterou přednesl por. Bc. Petr Zámečník, preventista Policie ČR. Studenti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, která instituce tyto činy řeší a jaké jsou postihy. Odborným výkladem se prolínaly zajímavé příklady z praxe, některé byly i úsměvné. Další přednáška proběhne na ZŠ Vančurova v měsíci prosinci.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

 

semin zmenk2

Tisk
PDF

Projekt MAP - Malování zdi

Ve dnech 9. – 10. 10. 2017 a následně 17. 10. 2017 probíhala v ulici Na Výhoně akce „Malování zdi". Jedná se o ulici, která je klidnou částí města a často tu potkáte na procházce maminky s dětmi. Právě jedna z těchto maminek přišla s nápadem obnovy posprejované a vandaly poškozené zdi, s cílem udělat tento kout Hodonína opět příjemným a vkusným. Malování zdi proběhlo pod odborným vedením Zuzany Zimkové ze ZUŠ Dolní Bojanovice, která zpracovala i výtvarný návrh s motivem „Pravěké graffiti – návrat ke kořenům" a vedla své žáky při realizaci celé malby. Svou stopu na zdi zde mají i žáci hodonínských základních škol - ZŠ Červené domky Hodonín, ZŠ Na Pohodu Hodonín a MŠ Hodonín, Sídlištní 3969, kteří se v rámci výtvarné výchovy na projektu podíleli. Malba vkusně zapadá do okolní krajiny zdejších zahrad.

Další část projektu probíhala 24. 10. 2017 v budově ZŠ Červené domky, když žáci 9. tříd, kteří se podíleli na Malování zdi, vyslechli přednášku „Trestní odpovědnost mladistvých", kterou přednesl por. Bc. Petr Zámečník, preventista Policie ČR. Studenti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, která instituce tyto činy řeší a jaké jsou postihy. Odborným výkladem se prolínaly zajímavé příklady z praxe, některé byly i úsměvné. Další přednáška proběhne na ZŠ Vančurova v měsíci prosinci.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

p1360456

Tisk
PDF

V rámcu projektu MAP znovuobnovujeme Předmětové kabinety v ORP

wp 20170605 004

Pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství se 5.6.2017 sešli, aby se pokusili obnovit zaniklou tradici existence předmětových kabinetů, tzn. skupinek pedagogů , kteří si navzájem předávají zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují  v jejich oboru. Hojná účast na úvodním setkání svědčí o potřebě pedagogů obnovit předmětové kabinety a být si navzájem nápomocni.

wp 20170605 007

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

V rámci MAPu se pedagogové školili v efektivní komunikaci

3

Seminář Efektivní komunikace aneb jak se domluvit se konal v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání a byl určen pro školní pedagogy. Velmi poutavý výklad s příklady s praxe a s možností vyzkoušet si techniky efektivní komunikace školila paní Mgr. Fojtáchová. Seminář byl organizován ve spolupráci se Střediskem služeb školám.

3

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na vzdělávací seminář "Efektivní komunikace aneb jak se domluvit"

pozvanka vzdelavaci kurz efektivn komunikace

Tisk
PDF

MAP - Budování znalostních kapacit aneb Vzdělávací seminář "Jak stanovovat hranice dětem i rodičům"

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno, pracovištěm Hodonín uspořádal v pondělí 6. března 2017 vzdělávací seminář:

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

wp 20170306 009

Seminář byl realizován prostřednictvím projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706.

Lektor Mgr. Karel Opravil, který provázel účastníky všemi tématy, je znám především barvitým vyprávěním příkladů z praxe.

Obsah semináře byl zaměřen na tato témata:

1. Chování dětí z hlediska vývojové psychologie - charakteristické chování a jednání dětí v jednotlivých věkových skupinách s ohledem na vývojovou psychologii.

2. Rizika nejednotného působení matky a otce.

3. Proč děti potřebují hranice a jak je nastavovat.

4. Co musí rodiče slyšet v MŠ a ZŠ, aby všichni táhli za jeden provaz.

5. Vedení rozhovoru s rodiči, kteří si MŠ pletou s "úschovnou zavazadel."

Doufáme, že se účastníkům seminář líbil a že se nám podaří i dalšími vzdělávacími semináři v rámci projektu MAP vzbudit takový zájem, jako byl v tomto případě.

wp 20170306 001

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Máme schválený Strategický rámec

wp 20170126 005

Řídící výbor MAP schválil ve čtvrtek 26. 1. 2017 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území ORP Hodonín. Strategický rámec je jednou ze 4 částí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

wp 20170126 009

Dokument jsme museli stihnout schválit před ukončením příjmu žádostí ve Výzvě č. 47 zaměřené na infrastrukturu základních škol (IROP) - 14.2.2017 tak, aby školy v našem ORP, které si chtějí ve výzvě žádat o dotaci, splnili soulad se strategickou částí MAP = Strategickým rámcem.

Schválený a podepsaný Strategický rámec byl zaslán na Regionální stálou konferenci a budou o něm informovány také Řídící orgány Operačních programů IROP a OP VVV.

Všem členům Řídícího výboru a pracovních skupin děkujeme za spolupráci, díky níž jsme mohli Strategický rámec vytvořit a úspěšně odevzdat.

KE STAŽENÍ

Strategický rámec podepsaný předsedou Řídícího výboru

PDF verze Strategického rámce

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

3. Řídící výbor schválil priority a cíle vzdělávání

V hojném počtu se sešel Řídící výbor MAP, aby schválil priority a cíle vzdělávání v ORP Hodonín, které bude obsahovat Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání.

p1330747

Ve čtvrtek 15.12.2016 svolal Realilzační tým MAP 3. setkání Řídícího výboru MAP. Na pořadu bylo jednak schválení změn členů Řídícího výboru, ale hlavně priority a cíle vzdělávání.

p1330755

Hned v úvodu se ujal slova předseda Řídícího výboru - místostarosta města Hodonín - Mgr. Ladislav Ambrozek, který celé setkání provázel. Přivítal všechny přítomné i se slovy chvály na dochvilnost a poctivost v účasti na setkání. Následovalo schvalování změn členů Řídícího výboru. Konkrétně byla jako zástupkyně realizátora MAP - MAS Dolní Moravy - jmenována Ing. Blanka Přidalová místo původně jmenovaného předsedy MAS Ing. Josefa Smetany. Tímto krokem však z řad členů zmizel zástupce realizačního týmu - vedoucí projektu, kterým se stala Ing. Petra Křivánková.

Poté jsme přistoupili k samotným prioritám a cílům. Předseda Řídícího výboru zahájil diskusi nad jednotlivými prioritami a vyzval přítomné k vyjádření připomínek. Těch se příliš nesešlo, a tak se priority a cíle schválily jednohlasně v téměř nezměněné podobě, která byla členům původně předložena.

Následoval informativní blok, kdy realizační tým předával aktuální informace ohledně MAPu, šablon i investičních záměrů. Na základě aktuální fáze MAP došlo k návrhům možných aktivit pro školy, které by se v rámci projektu daly realizovat.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Už máme za sebou 3. kolo pracovních skupin

V pondělí 14.11.2016 jsme úspěšně dokončili 3. kolo setkání Pracovních skupin.

wp 20161108 005 wp 20161109 006 img 20161114 141848

 V tomto kole jsme se zaměřili na tvorbu priorit v daných tématech, které vycházely z vytvořených SWOT analýz pro jednotlivé oblasti. Na priority jsou navázány cíle, které budou konkrétními kroky stanovené priority naplňovat. Realizační tým MAP se dále zaměří na přiřazení indikátorů k jednotlivým cílům tak, abychom věděli, co u jednotlivých cílů měříme.

Všem zúčastněným členům Pracovních skupin děkujeme za jejich čas a pomoc při tvorbě priorit.

logolink msmt vvv hor barva cz

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista