AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

Setkání se Střediskem služeb školám

V pátek 12. ledna 2018 jsme pokračovali na přípravě projektu MAP II se Střediskem služeb školám, pobočka Hodonín. Hlavním tématem setkání bylo pokračování spolupráce v Předmětových kabinetech a organizace dalších vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Ze setkání vyvstalo několik dalších možných aktivit spolupráce.

sss1

sss2

Tisk
PDF

Příprava projektu MAP II

Ve čtvrtek 10. ledna 2018 se sešel realizační tým projektu MAP I, aby projednal přípravu žádosti na projekt MAP II. Realizace projektu MAP I bude ukončena v květnu 2018 a připravovaným projektem MAP II na něj chceme plynule navázat. Projekt MAP II má prohloubit spolupráci škol, vzdělávacích institucí a pedagogů v ORP Hodonín. Na schůzce se řešila obsahová náplň projektu MAP II a další klíčové aktivity, které jsou již součástí žádosti pro nový projekt.

priprava map ii3

priprava map ii2

Tisk
PDF

5. zasedání Řídícího výboru MAP

Dne 16. 11. 2017 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru MAP. Byla schválena změna členů výboru, Evaluační zpráva a podoba dokumentu Memorandum o spolupráci, kterou budou školy a další partneři projektu MAP podepisovat v měsíci lednu 2018. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s podobou Akčního plánu a jejím obsahem, dále byli informováni o záměru zapojení MAS do Výzvy MAP II a v této souvislosti s náměty na další spolupráci v rámci tohoto projektu. PaedDr. Rostislav Smejkal informoval přítomné o probíhajících předmětových kabinetech a PaedDr. Magda Sudková o seminářích pořádaných Střediskem služeb školám v Hodoníně.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Společné vzdělávání a výchovné poradenství

Tento kabinet se konal 28. 11. 2017 na Středisku služeb školám Hodonín. Garantem kabinetu se stala Mgr. Irena Konštandová ze ZŠ a MŠ Ratíškovice. Diskutovalo se oddělení kariérového a výchovného poradenství, komunikace a spolupráce s rodiči, problémy šikany a kyberšikany, novela zákona o ochraně osobních údajů, jak upravit školní řád ve vztahu k mobilním telefonům dětí ve školách, práva učitelů a další aktuální témata. Další setkání proběhne 15. 3. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Matematika a její aplikace

Dne 21. 11. 2017 se konal další z předmětových kabinetů, tentokrát kabinet "Matematika a její aplikace". Garantem kabinetu se stala Mgr. Hana Ondrouchová z gymnázia Hodonín. Probíraly se archivace žákovských prací, jednotné maturity, sjednocení učiva na úrovni okresu, pořádané soutěže a olympiády, aj. Středisko služeb školám má připravené kurzy Finanční gramotnost na prvním a druhém stupni základních škol a Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách. Příští setkání tohoto kabinetu bude 7. 3. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Přírodovědné předměty

Předmětový kabinet "Přírodovědné předměty" se uskutečnil 9 .11. 2017 v učebně Střediska služeb školám v Hodoníně. Garantem kabinetu byla zvolena PaedDr. Šárka Geherová ze ZŠ Hodonín, Očovská. Řešila se témata úbytku aprobovaných učitelů, odchod talentovaných žáků na gymnázia, redukce hodin přírodovědných předmětů, aj. Učitelé bohužel také nejsou motivováni organizovat akce v přírodě a pořádat exkurze, protože pokud jsou mimo školu, není tato jejich činnost školou placena. Účastníci dále vyjádřili zájem pořádat soutěže v rámci okresu, účastnit se seminářů a přivítali by seminář na téma chemických a fyzikálních pokusů, aby dětem tyto předměty zatraktivnili. Přivítali by také setkávání učitelů přírodovědných předmětů. Další setkání kabinetu je naplánováno na termín 28. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Jazyk a jazyková komunikace

Dne 15. 11. 2017 se uskutečnil na Středisku služeb školám předmětový kabinet jazyka a jazykové komunikace. Garantem kabinetu se stala Mgr. Miroslava Zmrzlíková ze ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice. Úroveň jazykové vybavenosti na školách je různá, jsou velké rozdíly především v používaných studijních materiálech. Účastnili vyjádřili nutnost výměny zkušeností a uspořádání olympiád a soutěží pro talentované žáky. Je také nutné účastnit se seminářů na témata cizích jazyků a jejich výuky. Další setkání kabinetu proběhne 5. 3. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupeň základního vzdělávání

Kabinet 1. stupně základního vzdělávání se konal 8. 11. 2017 opět na Středisku služeb školám Hodonín. Garantem kabinetu se stala Mgr. Kateřina Malíková ze ZŠ Čejč. Diskutovala se témata přechodu dětí z mateřské do základní školy, činnost asistenta ve třídě, přechod dětí na 2. stupeň ZŠ, aj. Účastníci navrhli setkání učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupňů základních škol. Středisko služeb školám uspořádá pro školy 7. 3. 2018 seminář "Zápis do 1. tříd" a 21. 5. 2018 seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga". Příští schůzka kabinetu se uskuteční 26. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Výchovné předměty a zájmové vzdělávání

Dalším předmětovým kabinetem, který se uskutečnil v rámci projektu MAP Místní akční skupiny Dolní Morava byl kabinet výchovných předmětů a zájmového vzdělávání. Jeho garantem se stala Mgr. Jana Ilčíková ze ZŠ Hodonín, Červené domky. Probírala se mimo jiné chybějící metodika a dokumentace školních družin, spolupráce učitelů a vychovatelů, věkové rozpětí dětí ve školních družinách, chápání družin jako hlídání dětí, místo vzdělávací instituce a další. Účastníci projevili zájem o neformální setkání s ČŠI a o kurzy vztahující se k problematice školních družin. Další setkání bylo naplánováno na 22. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Polytechnické vzdělávání

Na Středisku služeb školám Hodonín pokračovali dne 31. 10. 2017 předmětové kabinety pod vedením PaedDr. Rostislava Smejkala. Tentokrát se sešel kabinet Polytechnického vzdělávání. Garantem tohoto kabinetu se stala Mgr. Miloslava Kurková ze ZŠ a MŠ Prušánky. Ta také z důvodu malého počtu účastníků tohoto kabinetu navrhla novou členku kabinetu Mgr. Janu Kolaciovou ze ZŠ a MŠ Prušánky. Diskutovali se témata malé hodinové dotace polytechnických předmětů, nedostatek materiálního vybavení těchto předmětů, personální zabezpečení a malá aprobovanost a další žhavé problémy v této oblasti. PaedDr. Smejkal navrhl oslovit znovu ředitele škol v ORP Hodonín, aby vyslali na polytechnický předmětový kabinet zástupce svých škol. Další setkání kabinetu proběhne 20. 2. 2018.

Zápis zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista