Tisk
PDF

MAP - Budování znalostních kapacit aneb Vzdělávací seminář "Jak stanovovat hranice dětem i rodičům"

news2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno, pracovištěm Hodonín uspořádal v pondělí 6. března 2017 vzdělávací seminář:

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

wp 20170306 009

Seminář byl realizován prostřednictvím projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706. 

Lektor Mgr. Karel Opravil, který provázel účastníky všemi tématy, je znám především barvitým vyprávěním příkladů z praxe. 

Obsah semináře byl zaměřen na tato témata:

1. Chování dětí z hlediska vývojové psychologie - charakteristické chování a jednání dětí v jednotlivých věkových skupinách s ohledem na vývojovou psychologii.

2. Rizika nejednotného působení matky a otce.

3. Proč děti potřebují hranice a jak je nastavovat.

4. Co musí rodiče slyšet v MŠ a ZŠ, aby všichni táhli za jeden provaz.

5. Vedení rozhovoru s rodiči, kteří si MŠ pletou s "úschovnou zavazadel."

Doufáme, že se účastníkům seminář líbil a že se nám podaří i dalšími vzdělávacími semináři v rámci projektu MAP vzbudit takový zájem, jako byl v tomto případě. 

wp 20170306 001

logolink msmt vvv hor barva cz

 

Tisk
PDF

Setkání realizátorů MAP v Jihomoravském kraji

news2

Ve čtvrtek 2. března 2017 se na brněnské Mendelově univerzitě uskutečnilo setkání všech realizátorů Místních akčních plánů v Jihomoravském kraji. 

wp 20170302 002

Témata jednání byla: 

1. Aktuální stav realizace Místních akčních plánů v jednotlivých ORP

2. Sdílení zkušeností s realizací aktivit MAP

3. Aktuality z Pracovní skupiny Vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin České republiky - Ing. Jiří Hrubý z MAS Bobrava

4. Informace a doporučení k návazným výzvám OP VVV

5. Různé

6. Diskuse

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

Tisk
PDF

Informatorium CLLD 2/2017

sclld 

Již podruhé se k nám dostává přehled aktuálních informací pro MAS k realizaci Strategií CLLD. Přestože je Informatorium určeno především jednotlivým realiátorům Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, věříme, že v něm naleznete zajímavé informace i Vy. 

Dozvědět se můžete např. jak budou vypadat výzvy MAS v jednotlivých operačních programech (OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova).

Celé informatorium naleznete ZDE.

Tisk
PDF

Naše strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) obdržela 1. věcné hodnocení

Na začátku února obdržela naše MAS oficiální připomínky 1. věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tyto připomíny v současné době zapracovává pracovní tým MAS do textu tak, aby se vyhnul dalším opravám. 

V této souvislosti objíždí tým MAS jednotlivé obce v naší územní působnosti, aby dokázal nastavit indikátory ve Strategii co nejreálněji.

Zatímco obcí máme ve své územní působnosti 2 desítky, zvládáme je navštívit a osobně prokonzultovat všechny plánované projekty, podnikatelů je tolik, že není v naších silách osobně navštívit a konzultovat zcela s každým. Proto, pokud jste firma, OSVČ nebo i nezisková organizace a máte zajímavý projekt, kontaktujte tým MAS, se kterým proberete možné financování z prostředků EU, které bude MAS od konce tohoto roku rozdělovat. 

 propagace mas v obcch1-krtk

Kontakty 

Tisk
PDF

Projekt SRP uspořádal místní konference pro Zlínský a Jihomoravský kraj

news3

Zástupci projektového týmu SRP uspořádali na přelomu ledna a února 2017 místní konferenci ve Zlíně a Brně. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Navzdory nepřízni počasí se do moderních prostor Baťova institutu ve Zlíně dostavila většina přihlášených účastníků. V Brně zase i přes páteční, „předvíkendový" termín překvapila hojná účast na odpoledním workshopu.

dscf3693

V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

dscf3694

Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

dscf3701

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představil zástupce pro Zlínský kraj Petr Pagáč, v Brně jej představila zástupkyně pro Jihomoravský kraj Lenka Řeháková.

dscf3704

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (zkrácený název).

Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

dscf3719

V odpoledním workshopu, který bohužel z důvodu kalamity a očekávanému přívalu dalšího sněhu proběhl pouze v Brně, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Další místní konference se budou konat v Liberci a Ústí nad Labem.

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 vypukne už na začátku dubna

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na tyto operace:

Operace Alokace (Kč) 
 1.1.1 Vzdělávací akce  30 500 000
 1.2.1 Informační akce  18 500 000
 4.3.2 Lesnická infrastruktura  81 171 000
 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  287 762 000
 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  372 500 000
 6.4.2 Podpora agroturistiky  200 000 000
 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  140 500 500
 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  26 936 165
 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*  23 884 615
 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*  316 744 019
 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  72 000 000
 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě      81 000 000
 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých                    
 dodavatelských řetězců a místních trhů   
 60 920 500

* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.

Hlavní změny podmínek pro 4. kolo

Specifické podmínky pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Obecné podmínky

 

Tisk
PDF

Máme schválený Strategický rámec

news2

wp 20170126 005

Řídící výbor MAP schválil ve čtvrtek 26. 1. 2017 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území ORP Hodonín. Strategický rámec je jednou ze 4 částí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 

wp 20170126 009

Dokument jsme museli stihnout schválit před ukončením příjmu žádostí ve Výzvě č. 47 zaměřené na infrastrukturu základních škol (IROP) - 14.2.2017 tak, aby školy v našem ORP, které si chtějí ve výzvě žádat o dotaci, splnili soulad se strategickou částí MAP = Strategickým rámcem.

Schválený a podepsaný Strategický rámec byl zaslán na Regionální stálou konferenci a budou o něm informovány také Řídící orgány Operačních programů IROP a OP VVV. 

Všem členům Řídícího výboru a pracovních skupin děkujeme za spolupráci, díky níž jsme mohli Strategický rámec vytvořit a úspěšně odevzdat.

KE STAŽENÍ

Strategický rámec podepsaný předsedou Řídícího výboru

PDF verze Strategického rámce

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Jihomoravský kraj vypisuje dotace na kulturu

 • Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj (JMK)
 • Termín podávání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
 • Žadatelem může být: fyzická nebo právnická osobarealizující projekt na území JMK,přínosný pro JMK nebo  vlastní na území JMK movitou nebo nemovitou kulturní památku
 • 1 subjekt podává 1 žádost
 • Žádost se podává elektronicky i v tištěné podobě

Dotační tituly:

1. Podpora projektů v oblasti kultury

 • Podpora kulturních aktivit se zaměřením na hudbu, divadelní a výtvarnou tvorbu a tradiční kulturu
 • Podpora rozvoje a zachování kultury v JMK
 • Podpora uměleckého vzdělávání dětí a dospělých

Výše a podíl dotace:

Dotační titul          Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace 
 1 20 000 Kč 50 % 50 % 150 000 Kč

2. Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

 • Slovácký verbuňk a jízda králů
 • Podpora výchovné činnosti (výstava, přednáška)
 • Prezentace slováckého verbuňku nebo jízdy králů (vč. pořízení krojů)

Výše a podíl dotace:

Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
 2 20 000 Kč  90 % 10 %  100 000 Kč

3. Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

 • Odstranění havarijního stavu nemovitých kulturních památek (obnova střech, statické zajištění budov, obnova fasád)

Výše a podíl dotace

Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
3  100 000 Kč 50 % 50 % 500 000 Kč

4. Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

 • Záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek (sochy, malby, hudební nástroje)
Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
 25 000 Kč 50 % 50 % 200 000 Kč

Více informací ZDE

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Tel.: +420 775 004 581
Tisk
PDF

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017

A. Dotační příležitosti pro obce

B. Dotační příležitosti pro neziskové organizace

C. Ostatní dotační příležitosti (podnikatelé)

A. Dotační příležotosti pro OBCE:

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

2. OBLAST ROZVOJE VENKOVA

3. OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

4. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

5. OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

6. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

7. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

8. OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY 

B. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NNO:

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

3. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

4. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

5. OBLAST TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

6. OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

7. OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

8. OBLAST VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 

9. OBLAST VČELAŘSTVÍ 

10. OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE

C. OSTATNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Tisk
PDF

Zimní číslo Zpravodaje MAS Dolní Morava - leden 2017

04 Zpravodaj leden2017

Nové, v pořadí 4. číslo zpravodaje Místní akční skupiny Dolní Morava ke stažení ZDE

Opět vás chceme informovat o aktuálním dění a činnosti MAS, o tom co se nám podařilo, či co nového chystáme.

V lednovém čísle se můžete dočíst, jak se nám daří realizace projektů (Místního akčního plánu ve vzdělávání pro ORP Hodonín, Milionu stromů, SCLLD ... ), co je nového v Turistické asociaci Slovácko, možné dotace pro obce z MZe a jiné.

Pokud máte námět, zajímavý příspěvek nebo článek, který by mohl být prezentován v našem zpravodaji, můžete nám jej zaslat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sledujte nás také na facebooku  www.facebook.com/masdolnimorava

Vysadili jste stromy? Chystáte se je vysadit? Určitě nezapomeňte svou akci prezentovat na portále www.milionstromu.cz  -> v sekci Přidat výsadbu

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista