Tisk
PDF

Ochutnávka vín na Svatovavřineckých slavnostech

Ve dnech 11. - 14. 8. 2017 probíhaly v Hodoníně již tradiční Svatovavřinecké slavnosti. MAS Dolní Morava podpořila tuto akci svou účastí. V našem stánku bylo možné ochutnat vína několika vinařů z územní působnosti spolku MAS Dolní Morava. Dle kladných ohlasů a hojné účasti usuzujeme, že se lidem degustace líbila. Návštěvníci se také zajímali o činnost spolku MAS Dolní Morava. Účastí na těchto akcích zvyšujeme povědomí veřejnosti o fungování a činnosti spolku MAS Dolní Morava. Již 24. 9. 2017 od 15 hodin nás můžete potkat v Přístavišti Hodonín na akci Umění na přístavišti aneb "Setkání s múzou".

Foto zde

Tisk
PDF

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (v tis Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 137 168
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* 575 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích** 35 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách** 112 000
8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 140 000
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 440 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 27 500
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 50 000
16.1.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 5 500

 
* Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.
** U těchto operací se vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019.

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.


Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Tato Příručka byla upravena v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a obsahuje zejména změny týkající se postupu zadavatele, např. možnost jednat o nabídkách, povinnost zadavatele vyloučit dodavatele v případě střetu zájmů nebo nesplnění zadávacích podmínek, stanovení případů, kdy je možné změnit smlouvu, apod.

 

Hlavní změny podmínek pro 5. kolo ke stáhnutí zde.

Tisk
PDF

Harmonogram výzev MAS pro rok 2017

Harmonogram výzev MAS Dolní Morava obsahuje základní informace o plánovaných výzvách v roce 2017. Detailní specifikace o konkrétní výzvě bude uvedena u každé výzvy zvlášť. V harmonogramu jsou uvedené informace o plánovaných datech vyhlášení výzvy a předpokládané alokaci na jednu výzvu. Harmonogram je pravidelně aktualizován o nově připravované výzvy a související informace.

Detailní specifikace struktury a obsahu informací harmonogramu výzev MAS:

identifikaci výzvy – číslo výzvy, název výzvy, název operačního programu, specifický cíl, opatření/fiche;
nastavení výzvy – předpokládaná celková alokace na výzvu, spoluúčast žadatele, předpokládané výdaje na 1 projekt, plánované datum vyhlášení výzvy, plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu;
zacílení výzvy – podporované aktivity, cílové skupiny, typy příjemců.

Místo realizace všech výzev vyhlašovaných MAS je totožné. Projekt musí být realizován na území MAS Dolní Morava. Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS Dolní Morava, nicméně musí být splněn předpoklad, že dopad z projektu připadne na území MAS Dolní Morava.

Harmonogram výzev MAS aktuální k 15. 09. 2017 ke stažení zde.

 

Tisk
PDF

Letní číslo zpravodaje 7/2017

2017-06-01

Nové, v pořadí 5. číslo zpravodaje Místní akční skupiny Dolní Morava ke stažení ZDE

Opět vás chceme informovat o aktuálním dění a činnosti MAS, o tom co se nám podařilo, či co nového chystáme.

V červencovém čísle se můžete dočíst:

  • Strategie CLLD je schválena
  • Turistická asociace Slovácko zahájila svou činnost
  • Aktivity v rámci MAPu
  • nebo představení dalších členů MAS

Pokud máte námět, zajímavý příspěvek nebo článek, který by mohl být prezentován v našem Zpravodaji, můžete nám jej zaslat na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sledujte nás také na facebooku  www.facebook.com/masdolnimorava

 

Tisk
PDF

Informace ze zasedání Valné hromady MAS dne 28.6.2017

Ještě v termínu těsně před prázdninami, ve středu 28.6.2017, proběhlo zasedání Valné hromady MAS Dolní Morava v Josefovském kulturním domě. Úvod patřil domácímu starostovi Mgr. Vojtěchovi Pospíšilovi a následně předsedovi MAS Ing. Josefu Smetanovi. Hlavními body programu bylo schválení Účetní závěrky, Výroční zprávy organizace a dále Zprávy kontrolní komise. Ing. Přidalová seznámila přítomné se stavem hodnocení Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Dolní Morava. Nastínila, jaké budou následovat kroky po schválení strategie a jaké budou úkoly Valné hromady v procesu vyhlašování výzev a hodnocení žádostí o podporu. Valná hromada se zabývala také aktivitami a financováním MAS v roce 2017.

Valná hromada MAS Dolní Morava přijala tyto nové členy:
     Obec Čejč, zastoupenou starostou Ing. Janem Koutným,
     Obec Tvrdonice, zastoupenou starostou Ing. Zdeňkem Tesaříkem
     Jaromír Sýkora, vinař a podnikatel v cestovním ruchu, Čejkovice
     Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice, zastoupené Lukášem Kmentou

Fotogalerie ze zasedání ZDE

Pozvánka na Valnou hromadu  ZDE

Zápis ze zasedání Valné hromady  ZDE

Přílohy zápisu stáhnete kliknutím na "příloha" u příslušného bodu programu:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období       příloha-zpráva2016    příloha-zpráva2017
3.    Zpráva kontrolní komise za rok 2016       příloha
4.    Projednání účetní závěrky za rok 2016         příloha
5.    Výroční zpráva spolku za rok 2016               příloha
6.    Návrh na ukončení členství ve spolku          příloha
7.    Projednání žádostí o členství ve spolku         příloha
8.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava     příloha
9.    Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD
10.   Aktivity a projekty MAS v roce 2017             příloha
11.   Turistická asociace Slovácko - schválení financování pro rok 2017
12.   Různé (Obce PRO, MAP)
13.   Závěr

 

 

Tisk
PDF

Zástupci naší MAS vyjeli do Lednice na setkání MAS Jihomoravského kraje

news2

wp 20170615 001

15.6. 2017 se uskutečnilo v Lednici Setkání místních akčních skupin jihomoravského kraje. Cílem setkání byla výměna zkušeností s hodnocením strategií MAS, s přípravou a vyhlašováním prvních výzev MAS. Akce se zúčastnili i zástupci řídících orgánů pro výzvy MAS – SZIF, MMR, OPZ, se kterými jsme diskutovali témata, která jsou pro nás v jednotlivých programech aktuální.  Setkání jsme zakončili posezením ve sklepě v Hlohovci, kam zavítal i předseda Národní sítě MAS Jan Krist.

wp 20170615 009

wp 20170615 014

wp 20170615 020

Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 28.6.2017

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 17. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve středu 28. června 2017 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
3.    Zpráva kontrolní komise za rok 2016
4.    Projednání účetní závěrky za rok 2016
5.    Výroční zpráva spolku za rok 2016
6.    Návrh na ukončení členství ve spolku
7.    Projednání žádostí o členství ve spolku
8.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
9.    Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD
10.  Aktivity a projekty MAS v roce 2017
11.  Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2017
12.  Různé (Obce PRO, MAP)
13.  Závěr


POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

Tisk
PDF

Zástupci TAS se sešli s podnikateli v cestovním ruchu

15871973 1766806440308247 8138919012541037405 n

Zástupci TAS se sešli s podnikateli v cestovním ruchu. Cílem setkání bylo představení a přiblížení činnosti TAS podnikatelům. Z jejich strany zazněly v živé diskuzi současné problémy, podnikatelé nám sdělili svá očekávání a představy o činnosti destinačního managementu. Své zkušenosti a povzbuzení pro spolupráci nám předala rovněž paní Ing. Durďáková z Regionu Slovácko.

img 20170613 112308

img 20170613 112325

Tisk
PDF

V rámcu projektu MAP znovuobnovujeme Předmětové kabinety v ORP

news2

wp 20170605 004

Pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství se 5.6.2017 sešli, aby se pokusili obnovit zaniklou tradici existence předmětových kabinetů, tzn. skupinek pedagogů , kteří si navzájem předávají zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují  v jejich oboru. Hojná účast na úvodním setkání svědčí o potřebě pedagogů obnovit předmětové kabinety a být si navzájem nápomocni.

wp 20170605 007

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na setkání podnikatelů v cestovním ruchu

15871973 1766806440308247 8138919012541037405 n

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) si Vás dovoluje pozvat na setkání podnikatelů v cestovním ruchu (viz pozvánka).

TAS chce prostřednictvím destinačního managementu napomoci rozvoji a koordinaci cestovního ruchu v naší oblasti.

Pokud Vás oblast cestovního ruchu zajímá a chcete se dozvědět více, příp. nám sdělit Vaše názory, zkušenosti či očekávání, rádi Vás na setkání přivítáme.

Prosíme, potvrďte svou účast na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

pozvanka tas spcr 170613-1 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista