Tisk
PDF

Aktuálně z MAS Dolní Morava

Občanské sdružení Místní akční skupina Dolní Morava pracuje na území členských obcí Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a obcí Čejč, Mutěnice, Karlín a Terezín. Jedná se o území celkem 22 členských obcí, mimo města Hodonín. Sdružení má v současné době 45 členů z řad obcí, NNO a podnikatel a jeho hlavním cílem je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Mezi hlavní cíle však také patří práce s dětmi a mládeží a podpora společenského života v obcích.
MAS v letošním roce připravila zajímavou možnost podpory podnikání v oboru vinařství, pomocí nového marketingového nástroje „Vína z Dolní Moravy“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko a jeho hlavním cílem je vytvoření stejnojmenné podpůrné vinařské marketingové aktivity, která povede nejen k výměně informací mezi jednotlivými subjekty v podporovaném území, ale také zejména k zajištění společné, kvalitní a účinné propagace vinařských subjektů a jejich produktů vůči konkurenčním subjektům v ČR, ale i v zahraničí.
Ze stejného česko rakouského fondu získala MAS Dolní Morava také podporu pro realizaci projektu "Země, voda, vzduch". Partnerem projektu je rakouský region Weinviertler Dreiländereck. Projekt je zaměřen na setkání žáků základních škol z Regionu Podluží a dětí z rakouského regionu. Je rozdělen do tří jednodenních setkání. První je označeno "Země" a bude se jednat o setkání dětí u památníku na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Toto setkání je naplánováno na pátek 23. října tohoto roku. Druhé setkání je nazváno "Voda" a bude organizováno v předvánočním čase na území rakouského partnera s ukončením v lázních Laa n. Thaya. Třetí setkání je nazváno "Vzduch" a děti se při něm v březnu příštího roku setkají u nově dokončené regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova.

 

logofmp-eu

Tisk
PDF

Země, voda, vzduch

Na základě rozhodnutí výběrové komise Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko, pod administrací RRAJM, byl projekt "Země, voda, vzduch" přijat k financování z tohoto fondu. V současné době probíhá příprava smlouvy o financování a zároveň i příprava samotné realizace projektu. O dalším postupu Vás budeme informovat...

Smetana

Tisk
PDF

Vína z Dolní Moravy - AKTUALNE

15.6.2009

Byla dokončena databáze všech vinařských subjektů působících v členských obcích MAS. V této chvíli je evidováno 115 vinařských subjektů na české straně a 55 subjektů příhraničního rakouského regionu Weinviertler Dreiländereck. Všem těmto subjektům projekt nabídne zpracování kvalitní a vyvážené prezentace jejich činnosti a vinařského provozu v přehledovém tištěném katalogu vinařských firem, kde je předběžně pro každého zájemce rezervován prezentační prostor v rozsahu ½ strany formátu A4.

Všechny evidované vinařské firmy jsou obeslány informačním dopisem. Pokud jste vinař a informační dopis jste neobdržel, můžete se do naší databáze zaregistrovat na níže uvedených kontaktech.

Lenka Topolanská, manažerka projektu, 774 328 072, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Celou tiskovou zprávu naleznete  ZDE

Více informací v připojených dokumentech....

Informační dopis

Dotazník pro vinaře

 

logofmp-eu

Tisk
PDF

Země, voda, vzduch - přeshraniční setkání dětí ZŠ

Na jaře letošního roku požádala MAS Dolní Morava o podporu projektu "Země, voda, vzduch" do česko-rakouského Fondu malých projektů jižní Moravy a Dolního Rakouska. Partnerem projektu je rakouský region Weinviertler Dreiländereck. Projekt je zaměřen na setkávání žáků základních škol, přičemž výběr žáků z obou příhraničních regionů bude proveden učiteli na základě výtvarné soutěže probíhající na základních školách v měsíci květnu a červnu 2009. První akcí je "Země" - cyklovýlet lužním lesem, návštěva památníku v Mikulčicích. Druhé společné setkání je nazváno "Voda" - výlet po rakouském příhraničí, návštěva rakouských místních zajímavostí, škol, koupaliště a lázní. Třetí akcí je "Vzduch" - setkání u nově dokončené regionální rozhledny na Poddvorovsku, výsadba zeleně, výtvarná činnost, apod. Doufáme, že náš zajímavý projekt bude podpořen.

 

logofmp-eu

Tisk
PDF

Fond dětí a mládeže Dolní Moravy

Vedení MAS Dolní Morava iniciovalo vznik nového nástroje podpory místních projektů, aktivit a akcí, týkajících se zejména práce s nejmladší generací a s tím spojeného rozvoje potenciálu této velmi důležité části obyvatel našich obcích. Z tohoto důvodu dne 20.3.2009 vznikl "FOND DĚTÍ A MLÁDEŽE DOLNÍ MORAVY", do kterého mohou všichni zájemci, ať naši příznivci, sponzoři či dárci, zaslat finanční příspěvek, který pak bude následně v přesně stanovených termínech a za přesně daných podmínek poskytnut formou grantového schématu či individuálních podpor právě na projekty, aktivity a akce této skupiny obyvatel. Cílem našeho fondu je čistou a otevřenou formou transformovat volné prostředky naší společnosti do aktivit a činností zaměřených na podporu dětí a mládeže v našich obcích. Pro řízení fondu a rozhodování o finančních prostředcích bude ve velmi krátké době vytvořen nový orgán - "správní rada fondu". Správní rada fondu bude složena ze tří starostů členských obcí, jednoho zástupce NNO a jednoho zástupce podnikatelské sféry. Členové správní rady budou nominováni na období jednoho roku. Pro podnikatele připomínáme možnost uzavření darovací smlouvy a následného daňového zohlednění jejich příspěvku. Další informace ohledně fondu vám rádi poskytneme telefonicky, mailem či osobně. Číslo bankovního účtu fondu je  35-1388896329/0800
Tisk
PDF

Členská schůze Region Podluží + podklady

Tisk
PDF

MAS Dolní Morava rozdělila 4 miliony korun !!!!

LEADER ČR 2008 dokončen !!!
Dne 20.12.2008 byla ukončena realizace pěti vybraných projektů realizovaných v rámci programu LEADER ČR 2008 Ministerstva zemědělství ČR. Podle předpokladu, musely být všechny projekty zrealizovány ve velmi krátkém období necelého měsíce. V rámci realizace byly pořízeny dva traktory pro soukromé využití v komunálních službách, rekonstruována místní historická budova v Lužicích (Starý kvartýr), dále vybudováno nové víceúčelové hřiště s dětským koutkem v obci Rohatec a vybudován penzion v Dolních Bojanovicích. Celkem bylo proinvestováno více než 6,5 mil. Kč z toho celková dotace programu LEADER činila  4 mil. Kč. V současné době probíhá vyúčtování a závěrečné kontroly zrealizovaných záměrů. V případě, že MZe ČR otevře výzvu v roce 2009, management MAS je připraven znovu o podporu požádat. Z tohoto důvodu oznamujeme všem případným zájemcům o realizaci projektů na bázi místních partnerství, ale i o realizaci svých podnikatelských záměrů, že mohou tyto své záměry připravovat a zároveň s námi s dostatečným předstihem konzultovat, tak aby se předešlo pozdějším možným komplikacím, zejména vzhledem k časové a administrativní náročnosti realizace zamýšlených projektů.
Tisk
PDF

Oznámení výzvy LEADER ČR 2008

Dne 6.10.2008 zve­řejnila Místní akční skupina Dolní Morava výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci programu LEADER ČR 2008 realizovaného Ministerstvem Zemědělství ČR. Žadatelé z řad drobných, malých i středních podnikatel, neziskových organizací a obcí mohou předkládat své projektové záměry na předepsaných formulářích kanceláři MAS na městském úřadu v Lanžhotě do pondělí 27.10.2008 s u­závěrkou ve 12.00 hod.

V rámci výzvy bude podpořeno 5 prioritních projektů, které se mohou týkat vybudování malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, vybudování zařízení pro volný čas, dále obnovy a zhodnocení kulturního dědictví venkova, zlepšení vzhledu obcí, údržby a obnovy intravilánu a extravilánu a pořízení strojů a zařízení pro údržbu a ochranu kulturní krajiny a přírodního bohatství. Mezi projekty bude v rámci této výzvy rozděleno téměř 4 mil. Kč. Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách MAS i mikroregionů, dále na obecních úřadech členských obcí a na kontaktním místě v Lanžhotě a v Hodoníně.

Pro technické problémy si zájemci mohou všechny podklady stáhnout na webu Mr. Hodonínska.

Tisk
PDF

MAS uspěla v programu LEADER ČR 2008

Zasedání Hodnotitelské komise programu LEADER ČR 2008 se uskutečnilo dne 26. srpna 2008. Hodnotitelská komise MZe doporučila ministrovi zemědělství k financování i naši MAS Dolní Morava. V našem území působnosti tak budeme mít k dispozici přes 4 mil. Kč k rozdělení mezi jednotlivé projekty žadatel z řad NNO, obcí a podnikatelských subjektů.

Celkem bude podpořeno 5 projektů. Vyhlášení výzvy předpokládáme na přelomu září a října. Projekty však musí jednotlivý zájemci zrealizovat ještě v tomto roce a ukončit nejpozději k 12.12.2008.

Tisk
PDF

Pozvánka na veřejnou schůzi

MAS Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na celoregionální veřejné zasedání členské schůze Místní akční skupina Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na první veřejné celoregionální zasedání členské schůze. Cílem setkání je dopracování společné koncepce podpory zemědělství, vinařství, kultury, turistiky a dalšího rozvoje území MAS Dolní Morava metodou Leader v následujícím programovacím období.

Setkání se uskuteční dne 4.12.2007 v 17.00 v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích. Realizace celoregionálního setkání je spolufinancována z prostředků Jihomoravského kraje.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista