Tisk
PDF

Příprava strategie Regionu Podluží

Ve Starém Poddvorově se ve čtvrtek 24. 11. 2017 konalo setkání starostů Regionu Podluží k nově připravované strategii rozvoje Regionu Podluží na období 2018 - 2019. Region Podluží byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj jako pilotní region pro zpracovávání strategie rozvoje regionu prostřednictvím aplikace OBCE PRO. Setkání se zúčastnili za Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Josef Vlk, CSc. a Ing. Martin Kolmistr z odboru regionálního rozvoje. Na zpracování strategie rozvoje se významně podílí nejen samotné obce, ale i zástupci Místní akční skupiny Dolní Morava.

Foto zde

Tisk
PDF

Setkání na téma sucha v krajině

Dnes od 10:00 proběhne na Regionálním centrum v Hodoníně setkání s odborníky na témata, která souvisí s problematikou sucha, hospodaření s vodou a zadržení vody v krajině. Setkání zorganizovala MAS Dolní Morava pod záštitou senátorky Ing. Anny Hubáčkové, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Pozvání přijali prof. Ing. Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství krajiny, Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí Moravy, poslankyně paní Jana Krutáková a další. Výstupem setkání by měl být vznik pracovních skupin pro koordinaci řešení sucha a erozí v celém území MAS.

 

Tisk
PDF

Brigáda MAS v Sonnentoru

V úterý 14. 11. 2017 zaměstnanci MAS Dolní Morava, Mikroregionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko zažili zcela jiný pracovní den, než na který jsou zvyklí. Místo přípravy projektů a dokumentů se pustili do manuální činnosti v podobě balení čajů v Sonnentoru v Čejkovicích, které slouží k propagačním předmětům našich organizací. Do originálně navržených krabiček s potiskem svérázu jsme balili čaje Dobrá nálada a Ovocný čaj s brusinkami. Atmosféru nám zpříjemnili zaměstnanci Sonnentoru zážitkovou exkurzí. V závěru dne jsme ochutnali vynikající dezerty a kávy připravené v místní kavárně.

Foto zde

 

 

Tisk
PDF

Valná hromada Národní sítě MAS ve Valticích

Místní akční skupiny (MAS) z celé České republiky se sjely ve středu 15. listopadu 2017 do jihomoravských Valtic, kde se uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS).

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby  - místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje  metodou LEADER ve prospěch venkova. Hlavním posláním je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi působícími na venkově a hájit společné zájmy členských MAS vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS.

vh valtice

 

Tisk
PDF

Svatomartinské slavnosti

V sobotu 11. 11. 2017 proběhly na Masarykově náměstí již tradiční Svatomartinské slavnosti. Slavnost byla zahájena úderem 11té hodiny a 11té minuty, kdy představitelé města Hodonín a Místní akční skupiny Dolní Morava, jež akci pořádala, otevřeli první lahev Svatomartinského vína. Na degustaci se sešlo více než 30 vzorků od vinařů z Podluží a Hodonínska. V programu vystoupili Mužáci z Hrušek, Mužáci z Rohatce a po celé odpoledne hrála cimbálová muzika Podluží. Účastníci slavnosti si mohli pochutnat na kachně se zelím, anebo zelňačce. K vínům se dále prodávaly tradiční regionální pochutiny – škvarky, chléb se sádlem či škvarkovou pomazánkou a domácí koláčky. I díky příznivému počasí se na akci sešel velký zástup návštěvníků, kteří ochutnávali až do pozdních večerních hodin a vína byla vypita téměř do poslední kapky, což jistě svědčí o jejich kvalitě. Poděkování patří vedení města Hodonína a pracovníkům Kulturního domu za technické zajištění akce.  Již nyní můžeme širokou veřejnost pozvat na další ročník, který se uskuteční v neděli 11. 11. 2018.

Foto zde

 

Tisk
PDF

Výzvy MAS aktuálně

MAS Dolní Morava se intenzivně připravuje na vyhlášení prvních výzev. Vzhledem k administrativní náročnosti a prodlení na straně řídícího orgánu dochází ke zpoždění vyhlášení výzev oproti zveřejněnému harmonogramu. Aktulizovaný harmonogram je v tabulce. Informace budeme postupně upřesňovat.

 

 

 

 

 Tisk
PDF

Přednáška "Trestní odpovědnost mladistvých"

Další část projektu "Malování zdi" probíhala 24. 10. 2017 v budově ZŠ Červené domky, když žáci 9. tříd, kteří se podíleli na Malování zdi, vyslechli přednášku „Trestní odpovědnost mladistvých", kterou přednesl por. Bc. Petr Zámečník, preventista Policie ČR. Studenti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, která instituce tyto činy řeší a jaké jsou postihy. Odborným výkladem se prolínaly zajímavé příklady z praxe, některé byly i úsměvné. Další přednáška proběhne na ZŠ Vančurova v měsíci prosinci.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

 

 

Tisk
PDF

Výběrové řízení "Koordinátor/ka cestovního ruchu na Slovácku"

tas vbrov zen

Tisk
PDF

Dotazníkové šetření v Lužicích

V sále staré Sokolovny v Lužicích se dne 24. 10. 2017 konalo setkání představitelů obce Lužice s občany, na kterém se projednávaly otázky týkající se Programu rozvoje obce. Zástupci MAS Dolní Morava Ing. Petra Křivánková, Ph.D. a Ing. Helena Chrástková zde prezentovaly výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo od začátku měsíce října. Občané zde měli možnost vznést svoje dotazy, připomínky a náměty a aktivně se tak podílet na utváření strategie obce a její budoucí rozvoj.

Foto zde

Tisk
PDF

Setkání se senátorkou

Senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková se sešla na jednání s MAS Dolní Morava, na kterém se řešilo téma záchrany vody v krajině Dolní Moravy. Iniciativa vzešla od starostů Regionu Podluží, kteří by chtěli koordinovaně a na regionální úrovni hledat východiska k adaptaci krajiny na klimatické změny, zejména na sucho, a navázat na studii protierozních opatření, která se pro toto území vytvořila. Výsledkem jednání byla shoda, že je nutné oslovit odborníky, kteří jsou spjati s jakoukoliv formou vody v krajině. Tito odborníci by v rámci pracovní skupiny diskutovali a hledali varianty řešení spojené s úbytkem vody v oblasti Hodonínska a Podluží. Řešila by se témata zásobování obcí pitnou vodou, využití důlních vod, využití vod z ČOV, protierozní a protipovodňová opatření v krajině a celkové hospodaření s vodou v krajině i sídlech.

foto hubkov

 

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista